تعاریف :

1) سفتی باکس : ظرف محکم و مقاوم به سوراخ شدگی  با دهانه گشاد که هر نوع وسیله تیز و برنده را در داخل آن می اندازند

2)تکنیک    scoop:   تکنیک یک دستی که در مواقعی که نیاز است درپوش سرسوزن روی آن گذاشته شود از این تکنیک استفاده میشود.

اقدامات :

سفتی باکس با شرایط ذیل در بخشهای بیمارستان موجود است :

1)       سفتی باکس وسیله مقاوم به سوراخ شدگی است .

2)             دهانه آن گشاد است.

3)             روی آن آرم خطر آلودگی با وسایل تیز و برنده دارد.

4) پرستار وسیله تیز و برنده  مثل سرسوزن و آنژیوکت ، تیغ بیستوری ، دستگاه شیو یکبار مصرف را در داخل سفتی باکس می اندازد.

5) از recap کردن سرسوزن خودداری میکند.

6) در مواقعی که نیاز هست درپوش سرسوزن را روی آن بگذارد از وسیله مکانیکی جهت این کار استفاده میکند یا از تکنیک scoop یا یک دستی استفاده میکند.

7) از حمل و نقل وسایل تیز و برتده با دست خودداری نموده و جهت انتقال آنها به سفتی باکس از ریسیور استفاده مینماید.

8) برای کاهش احتمال خطر از جدا کردن  سرنگ و سرسوزن خودداری می کند و سرنگ و سرسوزن را با هم داخل سفتی باکس می اندازد.

9)    زمانی که 4/3 سفتی باکس پر شد آن را تعویض میکنند.

10)                                                                                                                                              درب سفتی باکس های پر شده را قبل از حمل می بندد.

11)     سفتی باکس های پرشده را در یک مکان خشک و مطمئن و دور از دسترس کودکان و مردم نگهداری میکند .

12)  برای اجتناب از صدمه در اثر سرسوزن  هرگز سفتی باکس پرشده در دست نگهداشته نمی شود.

   13)تمامی سفتی باکس ها داخل بین گذاشته شده و به جایگاه زباله منتقل میگردد.