اقدامات :

1)  ابتدا دستها را شسته و خشک می کنیم .

2)  لایه فلزی درب ویال کشت را باز نموده ، ابتدا درپوش لاستیکی آن را با الکل 70 درجه گندزدایی می کنیم .

3)  دستها را مجددا هندراب می کنیم .

4)  محل نمونه گیری را ابتدا با بتادین و سپس الکل ضدعفونی کرده  ، صبر کنید تا محل ضدعفونی خشک شود .

5)  بعد از نمونه گیری ،ترجیحا با عوض کردن سرسوزن ، نمونه را در داخل ویال تلقیح کنید و شیشه را با ملایمت تکان دهید تا خون با ماده ضد انعقاد sps مخلوط شود .

تعداد و زمان خونگیری :

نمونه گیری ترجیحا بایستی در زمان تب صورت گیرد و فاصله بین دو نمونه حداقل 20 دقیقه باشد .

حجم نمونه و انتقال نمونه :

1)  در بزرگسالان، 10 % حجم محیط کشت ( 5  تا 10 سی سی )نمونه  خون گرفته شود .

2)  در  کودکان ، 2-3 سی سی نمونه خون گرفته شود .

3)  بلافاصله بعد از نمونه گیری ، نمونه خون سریعا به آزمایشگاه ارسال گردد.

4)  نمونه را نباید در یخچال گذاشت .

توجه :

ویالهای محیط کشت قبل و بعد از نمونه گیری ، به هیچ عنوان در درون یخچال قرار نگیرد  و اگر بل از نمونه گیری قرار گیرد باید قبل از نمونه گیری در دمای محیط قرار گیرد.