استاد پیشکسوت پزشکی قانونی:

 

پرستاران هیچ وقت برگه برائت را از جانب پزشک به بیمار ندهند

 

استاد پیشکسوت پزشکی قانونی با توصیه به پرستاران مبنی بر اینکه هیچ وقت برگه برائت و فرم رضایت را از جانب پزشکان به بیمار ندهند، گفت: این کار وظیفه پزشک است و در صورت بروز مشکل پرستاران نیز درگیر می شوند. این رضایت باید آگاهانه و آزادانه باشد.

 

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، توفیقی در کنگره ملی آموزش به بیمار ویژه متخصصان، پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان در سخنرانی خود با موضوع «رعایت قوانین آموزش به بیمار از منظر پزشکی قانونی» اظهار کرد: بررسی 86 تا 90 پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی نشان داد که در حدود 85 درصد موارد شکایت مردم آثاری از موارد رفتاری دیده می شود.

 

 

 

وی ادامه داد: در مراکز درمانی گاهی برخورد پزشک با بیمار، پدر و پزشک سالارانه است و برای بیمار حقی قائل نمی شوند همچنین عکس العمل غیرمنطقی در برابر انتظارات بجا یا نابجای بیماران و اطرافیان آنان نیز علت دیگری برای نارضایی بیماران است.

 

این استاد پیشکسوت پزشکی قانونی با بیان اینکه گاه درمان با شکست مواجه نمی شود اما اطرافیان بیمار از رفتار نامناسب پزشک شاکی هستند، گفت: عدم موفقیت در برقراری ارتباط صحیح با بیمار علت 35 درصد از شکایت هاست.

 

توفیقی افزود: آگاهی ندادن به بیمار و اطرافیان، پاسخ ندادن به پرسش های بیمار و اطرافیان، ندادن آموزش های لازم، دستورات نامفهوم و ناخوانا در نسخه و پرونده، بی حوصلگی در پاسخ به پرسش بیماران و اطرافیان و... همگی از موارد شکایت است.

 

وی با بیان اینکه پافشاری در برخی مسائل مالی علت 10 درصد شکایت هاست، ادامه داد: بی توجهی به سطح فرهنگی و اجتماعی بیماران نیز علت 10 درصد از شکایتهای بیماران است این در حالی است که رفتار و عملکرد دیگر همکاران (تحریک همکاران نسبت به دیگر همکاران) علت 15 درصد از شکایات است.