تجهیزات موجود در بخشها

درمانگاه :

 1 - الکترو کاردیوگراف  2 - مانیتورینگ پرتابل  3 - اتوسکوپ  4 - افتالموسکوپ  5 - فشارسنج

 6 - گوشی پزشکی  7 - آمبوبگ

مسمومین زنان :

 1 - الکتروکاردیوگراف  2 - پالس اکسیمتر  3 - شوک  4 - گلوکومتر  5 - لارنگوسکوپ  6 - آمبوبگ

 7 - گوشی  8 - فشارسنج  9 - ساکشن پرتابل  10 - تشک مواج

مسمومین مردان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - مانیتورینگ علائم حیاتی

6 - گلوکومتر  7 - لارنگوسکوپ  8 - آمبوبگ  9 - گوشی  10 - فشارسنج  11 - ساکشن پرتابل 

12 - تشک مواج

اورژانس مسمومین :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - پالس اکسیمتر  3 - شوک  4 – مانیتورینگ علائم حیاتی  5 - گلوکومتر 

 6 – لارنگوسکوپ  7 - افتالموسکوپ  8 - اتوسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - گوشی  11 - فشارسنج 

12 - ساکشن پرتابل

ICU مسمومین :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - مانیتورینگ علائم حیاتی 

6 - گلوکومتر  7 - لارنگوسکوپ  8 - افتالموسکوپ  9 - اتوسکوپ  10 - آمبوبگ  11 - پمپ سرنگ 

12 - پمپ سرم  13 - گوشی  14 - فشارسنج  15 - ساکشن پرتابل  16 - تشک مواج 

17 - دستگاه دیالیز

دیالیز :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - شوک  3 - لارنگوسکوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشی  6 - فشارسنج 

7 - ساکشن پرتابل

اورژانس داخلی – جراحی – اطفال :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - مانیتورینگ علائم حیاتی

6 - گلوکومتر  7 - لارنگوسکوپ  8 - افتالموسکوپ  9 - اتوسکوپ  10 - آمبوبگ  11 - گوشی 

12 - فشارسنج  13 - ساکشن پرتابل  14 - وارمر  15 - نبولایزر  16 - انکوباتور نوزاد

اتاق عمل :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور بیهوشی  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - مانیتورینگ علائم

حیاتی  6 – گلوکومتر  7 - لارنگوسکوپ  8 - اتوسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشی

12 - فشارسنج  13 - ساکشن پرتابل  14 - چراغ سیالتیک  15 - تخت جراحی  16 - الکترو کوتر 

17 - میکروسکوپ جراحی  18 - تورنیکت  19 - لاپاروسکوپ  20 - سینوسکوپ  21 - سیستوسکوپ

22 - بلادگاز

عفونی :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - شوک  3 - گلوکومتر  4 - لارنگوسکوپ  5 - افتالموسکوپ  6 - اتوسکوپ

7 - آمبوگ  8 - گوشی  8 - فشارسنج  10 - ساکشن پرتابل  11 - تشک مواج

پوست :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - گلوکومتر  3 - لارنگوسکوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشی  6 - فشارسنج

7 - ساکشن پرتابل

داخلی زنان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - گلوکومتر  6 - لارنگوسکوپ

7 - افتالموسکوپ  8 - اتوسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشی  12 - فشارسنج

13 - ساکشن پرتابل  14 - تشک مواج

داخلی مردان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - پالس اکسیمتر  3 - شوک  4 - گلوکومتر  5 - لارنگوسکوپ  6 - افتالموسکوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشی  10 - فشارسنج  11 - ساکشن پرتابل  12 - تشک مواج

CCU :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - پالس اکسیمتر  3 - شوک  4 - مانیتورینگ علائم حیاتی  5 - گلوکومتر

6 - لارنگوسکوپ  7 - افتالموسکوپ  8 - اتوسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - گوشی 

12 - فشارسنج  13 - ساکشن پرتابل

ICU جنرال :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - شوک  5 - مانیتورینگ علائم حیاتی

6 - گلوکومتر  7 - لارنگوسکوپ  8 - افتالموسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - پمپ سرم

12 - گوشی  13 - فشارسنج  14 - ساکشن پرتابل  15 - تشک مواج

جراحی اعصاب مردان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - گلوکومتر  4 - لارنگوسکوپ  5 - افتالموسکوپ  6 - اتوسکوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشی  10 - فشارسنج  11 - ساکشن پرتابل  12 - تشک مواج

جراحی اعصاب زنان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - شوک  3 - گلوکومتر  4 - لارنگوسکوپ  5 - افتالموسکوپ  6 - آمبوبگ 

7 - پمپ سرنگ  8 - گوشی  9 - فشارسنج  10 - ساکشن پرتابل  11 - تشک مواج

جراحی مردان :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - شوک  3 - گلوکومتر  4 - لارنگوسکوپ  5 - افتالموسکوپ  6 - اتوسکوپ

7 - آمبوبگ  8 - پمپ سرنگ  9 - گوشی  10 - فشارسنج   11 - ساکشن پرتابل  12 - تشک مواج

بلوک زایمان :

1 - گلوکومتر  2 - لارنگوسکوپ  3 - آمبوبگ  4 - گوشی  5 - فشارسنج  6 - ساکشن پرتابل 

7 - تشک مواج 8 - فتال مانیتورینگ  9 - سونیکید  10 - چراغ سیالتیک  11 - وکیوم

گوش حلق و بینی :

1 - گلوکومتر  2 - لارنگوسکوپ  3 - اتوسکوپ  4 - آمبوبگ  5 - گوشی  6 - فشارسنج

7 - ساکشن پرتابل

قلب و ریه :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - شوک  3 - مانیتورینگ علائم حیاتی  4 - گلوکومتر  5 - لارنگوسکوپ

6 - آمبوبگ  7 - پمپ سرنگ  8 - گوشی  9 - فشارسنج  10 – ساکشن پرتابل  11 - تشک مواج

اطفال :

1 - الکتروکاردیوگراف  2 - ونتیلاتور  3 - پالس اکسیمتر  4 - مانیتورینگ علائم حیاتی  5 - گلوکومتر

6 - لارنگوسکوپ  7 - افتالموسکوپ  8 - اتوسکوپ  9 - آمبوبگ  10 - پمپ سرنگ  11 - پمپ سرم 

12 - گوشی  13 - فشارسنج  14 - ساکشن پرتابل  15 - وارمر  16 - فتوتراپی  17 - انکوباتور نوزاد

18 - فتوتراپی اینتنسیو  19 - نبولایزر