امکانات موجود درمرکز  پزشکی  قائم(عج)عبارت است:
پاراکلینیک:
 
densitometry برونکوسکوپی، اودیومتری، فیزیوتراپی، آزمایشگاهها( پاتولوژی، سیتولوژی  میکروب شناسی، بیوشیمی، خون شناسی، انکل وقارچ شناسی، سرم شناسی، هورمون شناسی، ایمونولوژی  ژنتیک، آزمایشگاه اورژانس)، بخش رادیولوژی، سونوگرافـی، پزشکی هسته ای ، آنژیوگرافی، رادیوتراپی،آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، کاتتریسم ،تراکم استخوان,تست ورزش لینکCT Scsn. MRI. EMG،ECGاکوداپلر
درمانگاه ها:
جراحی عمومی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، ارولوژی ، جراح عصاب ، جراحی پلاستیک ، توراکس ، بیهوشی، خون ، پوست ، عفونی ، غدد ، قلب باز ریه ، روماتیســم ، گوارش ، روانپزشکی ، جراحی قلب باز.اعصاب,چشم(فقط درمانگاه),تغذیه  لینک
اورژانس:
جراحی، زنان و زایمان، گوش و حلق وبینی، ارولوژی، داخلی، قلب، اعصاب،  ای سی یو اورژانس اعصاب و ای  سی یو اورژانس داخلی و جراحی,
سی سی  یو اورژانس قلب,ای سی یو استروک,ای سی یو زنان
بخش ها:

جراحی، زنان وزایمان، گوش وحلق وبینی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی اعصاب و آی سی یو جراحی اعصاب، داخلی ، قلب، اطفال، اعصاب، ICU ، دیالیز، پوست، CCU ، NICU ترمیمی پلاستیک. توراکس و ریهICuقلب باز،

 

در این مرکز همچنین واحدهای تحقیقاتی مانند روماتولوژی؛ارتوپدی؛غدد؛پوست؛تغذیه؛اطفال؛جراحی آندوسکپیک ؛توراکس ؛ اعصاب و ... در حال فعالیت می باشند