برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج)داخلی

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

داخلی قلب

دکتر بیگدلو
دکتر موهبتی
دکتر علیزاده
دکتر احمدی
دکتر داستانی
دکتر موهبتی
دکتر داستانی 
دکتر مودی
دکتر احمدی
دکتر داستانی
دکتر موهبتی
دکتر مودی
دکتر اشراقی
 
دکتر اشراقی
 

داخلی اعصاب

دکتر بوستانی دکتر شعیبی دکتربوستانی دکتر شعیبی دکتربوستانی دکتر شعیبی

داخلی گوارش

دکتر احدی - دکتر احدی
دکتر حسینی
- -

داخلی ریه

دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر محمدزاده لاری
دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر اثنی عشری
دکتر محمدزاده لاری
 دکتراثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر اثنی عشری
دکتر بصیری
دکتر محمدزاده لاری
 
دکتر بصیری

داخلی غدد

دکترافخمی دکتر بنکداران دکترافخمی دکتر بنکداران دکترافخمی دکتر بنکداران

داخلی کلیه

دکتر حامی
دکتر حکمت
دکتر حامی
 
دکتر حکمت
دکتر حامی
دکتر حکمت

عفونی

دکتر سروقد - دکتر سروقد -
دکتر سروقد
دکتر خلیقی
خون دکتر شجاع رضوی

-

دکتر شجاع رضوی دکتر رحیمی دکتر شجاع رضوی

-

داخلی پوست

دکتر طاهری
-
دکتر کیافر
-
دکتر طاهری دکتر کیافر

روماتولوژی

دکتر صاحباری دکتر میرفیضی دکتر صاحباری دکتر هاشم زاده دکتر صاحباری -

روان پزشکی

- دکتر منطقی دکتر بهدانی دکتر منطقی دکتر فرید حسینی -

جراحی

جراحی عمومی

دکتر رجبی
خانم دکتر فتاحی
دکتر مداح
 
دکتر رجبی -
خانم دکتر فتاحی
دکتر رجبی
دکتر عبداللهی
دکتر مداح

جراحی اعصاب

دکتر ‌مشهدی‌نژاد
دکتر بهار وحدت
دکتر‌مشهدی‌نژاد دکترذبیحیان دکتر‌مشهدی‌نژاد
دکتر‌مشهدی‌نژاد
دکتر بهار وحدت
دکتر ذبیحیان

جراحی قلب

 دکتر متحدی
دکتر آذری
دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده
دکتر آذری
دکتر متحدی
دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده
دکتر آذری
دکتر متحدی
دکتر اصفهانی زاده
دکتر علیزاده

جراحی توراکس

-
دکتر باقری
دکتر فتاحی
دکتر فتاحی
دکتر باقری
دکتر فتاحی
- دکتر باقری

جراح عروق

دکتر راوری - دکتر راوری
دکتر کاظم زاده
- دکتر کاظم زاده

اورولوژی

دکتر زارع اصل
دکتر اسدپور
دکتر فیض زاده
دکتر زارع اصل
دکتر فیض زاده
دکتر اسدپور
دکتر زارع اصل
دکتر فیض زاده
دکتر اسدپور
دکتر فیض زاده
دکتر زارع اصل

گوش و حلق و بینی

دکتر خزائنی
دکتر رجعتی
 دکتر مستعان
دکتر مجیدی
دکتر خزائنی
دکتر مجیدی
دکتر مستعان
دکتر رجعتی
دکتر مجیدی
دکتر خزائنی

ارتوپدی

دکتر کچوئی دکتر آریا منش دکتر کچوئی دکتر آریا منش دکتر کچوئی دکتر آریا منش

چشم

دکتر شاه‌رحیمی - دکتر شاه رحیمی - دکتر شاه رحیمی -
زنان

خانم دکتر تارا

-

خانم دکتر میر تیموری

خانم دکتر پور علی

خانم دکتر تارا

خانم دکتر پور علی

جراحی پلاستیک

-

دکتر بیرقی طوسی

-

دکتر بیرقی طوسی

-

دکتر بیرقی طوسی

اطفال

 

الرژی اطفال 

- دکتر آهنچیان - - - -
ارولوژی اطفال

-

خانم دکتر سعیدی

-

-

-

-

گوارش اطفال

- دکتر جعفری - دکتر جعفری - -

عفونی اطفال

دکتر حامدی دکتر حامدی دکتر حامدی دکتر حامدی دکتر حامدی دکتر حامدی

نوزادان و کودکان

- دکتر بسکابادی - دکتر بسکابادی - دکتر بسکابادی

غدد اطفال

دکتر اشراقی

-

-

-

دکتر اشراقی

-

کلینیک ها

آلرژی

دکتر جباری ‌آزاد - دکتر جباری ‌آزاد - دکتر جباری ‌آزاد -
رادیوتراپی و انکولوژی
دکتر طوسی
دکتر زاهد
دکتر زاهد
دکتر همائی
دکتر زاهد
دکتر طوسی
دکتر زاهد
دکتر همائی
دکتر زاهد
دکتر طوسی

-