دریافت مطلوب خدمات سلامت  _  در دسترس قرارگیری اطلاعات به نحو مطلوب ...........

 
 
  
    فرهنگ سازی و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارشدهی و رفع خطاها...........
 
  
  طبابت مبتنی بر شواهد  _  انواع شواهد_راهکارهای طبابت بالینی..........
 
 
  
     آموزش و توجیه پرسنل برای کار با سیستمHIS   _   استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقای کیفی خدمات.........
 
 
  
     انتخاب موضوع ممیزی  _  بررسی وضعیت موجود_تعیین استانداردها..........
           آموزش
 
 
  
     تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان  _  استراتژی و برنامه عملی مشخص...........
 
 
  
     تعیین ویژگی های شغلی  _  کارمند یابی و کارمند گزینی...........