زمان سیلان (BT)

برای انجام آزمایش دستگاه فشار خون را با فشار mmHg40 روی بازو در تمام زمان تست ثابت نگه دارید. فشار mmHg20 برای اطفال و نوزادان رضایت‌بخش است. با تیغه مخصوص (template) برشی به ابعاد mm1 × mm5 (mm5 طول و یک میلیمتر عمق) روی سطح ساعد حدود 3 تا 5 سانتی‌متری زیر گودی آرنج ایجاد کنید. برش mm1 × mm5/3 برای اطفال و mm5/0 × mm5/2 برای نوزادان رضایت بخش است.

برش می‌تواند افقی (به موازات چین‌های گودی آرنج) یا عمودی باشد. شانس ایجاد اسکار با برش عمودی کمتر است ناحیه تولید برش بایستی عاری از خال‌کوبی، اسکار، جوش و بافت کلوئید (keloid) باشد. گفتنی است که برخی از افراد مستعد ایجاد کلوئید متعاقب زخم‌های پوستی هستند.

با مشاهده خروج خون از زخم ایجاد شده کرونومتر را به کار انداخته و قطرات خون خارج شده با کاغذ فیلتر از کناره های زخم پاک می‌شود (معمولاً هر 30 ثانیه یکبار قطرات خون از محل برش پاک می‌شود).

توجه داشته باشید که هیچگاه کاغذ فیلتر به لبه‌های زخم تماس پیدا نکند، زیرا موجب جدا شدن تجمع پلاکتی ازلبه‌های زخم و افزایش زمان سیلان می‌گردد. با رنگی نشدن کاغذ فیلتر اتمام زمان سیلان یادداشت می‌گردد.

دستگاه فشار خون را با پایان یافتن زمان سیلان برداشته و چنانچه می خواهید اطراف ناحیه برش را با پنبه الکل تمیز کنید، مواظب باشید که الکل به لبه‌های زخم تماس پیدا نکند. زیرا در غیر این صورت موجب درد شدید، خونریزی مجدد و افزایش شانس تولید اسکار می‌شود. در پایان زمان سیلان با بانداژ کناره‌های زخم را بهم نزدیک کنید ولی دقت کنید که لبه‌های زخم روی هم قرار نگیرد. بانداژ بایستی تا 24 ساعت روی زخم باقی بماند. با توجه به اینکه هر نمونه خون را بایستی بالقوه به عنوان یک عامل عفونی بشمار آورد از این‌رو بایستی تیغه مصرف شده در ظرف مقاوم به ابزار تیز (puncture resistant biohazard) و کاغذهای فیلتر آغشته به خون در کیسه مخصوص (biohazard bag) ریخته شود