داروهای قلبی و عروقی     cardiovascular drugs

[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک

 1 – کاهش دهنده فشار خون Lowering blood pressure

الف – مدرها Drugs Diuretic 

1 – [ Hydrochlorothiazide [ Tab 25 “ 50 mg

2 - { Triamterene hctz {Tab T 50mg + Tab H 25 mg

3 – [ Furosemide ( Lasix ) [ Tab 40 mg – Amp 10 “ 250 mg در بیماران کلیوی هم استفاده

می شود

4 – [ Spironolactone ( Aldactone ) [ Tab 25 “ 100 mg

در بیماری CHF ، آکنه ، جوش و موهای زائد نیز استفاده می شود

 ب – بتا بلوکرها Drugs Beta-blocker

1 – [ Propranolol ( Inderal ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg – Amp 1 mg

در میگرن ، تپش قلب ، هیپر تیروئید ، ضد اضطراب و آرامبخش نیز استفاده می شود

2 – [ Atenolol ( Tenormin ) [ Tab S.R  50 “ 100 mg

3 –[ Metoprolol ( Metoral ) [ Tab 50 “ 100 mg – Amp 5 mg

پ – ضد آنژیو تاسین ( باعث گشادی عروق می شود ) Drugs Anti angioTensin 

1 – [ Captopril [ Tab 25 “ 50 mg باعث ایجاد سرفه های خشک می گردد

2 – [ Enalapril [ Tab 5 “ 20 mg      باعث ایجاد سرفه های خشک می گردد

3 – [  Losartan ( Lozar ) [ Tab 25 “ 50 mg

4 –[ Valsartan ( Diovan ) [Tab 160 “ Cap 80 “ 160 mg

 ت – آلفا بلوکرها Drugs Alpha-blocker

1 – [ Prazosin [ Tab 1 “ 5 mg

2 – [ Trazosin [ Tab 2 “ 5 mg در هیپر تروپی پروستات نیز استفاده می گردد

ث – مهار کننده کانال کلسیم Drugs Calcium channel blockers 

1 - [  Nifedipine ( Adalat )[ Tab 10 mg – Cap 10 mg فشار خون را سریع کاهش می دهد

2 – [ Amlodipine ( Norvasc – Amlopres ) [ Tab 2.5 “ 5 “ 10 mg

3 – [ Nimodipine ( Nimotop ) [ Tab 300 mg  پیشگیری از خونریزی جمجمه

4 – [ Diltiazem (Cardizem ) [ Tab 60 mg – Tab S.R 120 mg

5 – [ Verapamil ( Isoptin ) [ Tab 10 mg – Amp 5 mg پیشگیری از میگرن

 ج – متفرقه  Miscellaneous

1 – [ Methyldopa ( Aldomet ) [ Tab 250 mg

2 – [ Hydralazine [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 20 mg

 2 – آنژین صدری ( گشاد کننده عروق ) Drugs Angina

1 – ( Nitroglycerin (Nitrocontin – T.N.G – Sustac  در بیماری شقاق نیز استفاده می گردد

[ Perl S.l 0.4 mg – Tab S.R 2.6 “ 604 mg – Spray S.L 0.4/paff – Amp 10 mg – Oint 2% ]

2 - [ Isosorbide dinitrate ( Isordil ) [ Tab S.L 5 mg – Tab 10 mg – Tab S.R 40 mg

 3 – داروهای مورد استفاده در بیماری نارسایی احتقانی قلب Drugs Sickness C.H.F

1 - [  Digoxin ( Lanoxin ) [ Tab 0.25 mg – Elixir 0.0.5 mg – Amp 0.5 mg

نحوه مصرف : نصف قرص هر روز می تواند مصرف کند – قرص کامل 1روز مصرف می کند 48 ساعت مصرف

نمی کند (با دستور پزشک مصرف شود )

4 – داروهای مورد استفاده در آریتمی Drugs Arrhythmia 

 1 – [ Amiodarone ( Cordarone ) [ Tab 200 mg – Amp 150 mg

2 – [ Mexiletine ( Mexitil ) [ Cap 100 mg

3 – [ Propafenone ( Rytmonorm ) [ Tab 150 “ 800 mg

 5 – داروهای ضد انعقاد خون Drugs Anti-blood clotting

 الف – داروهای آنتی پلاکت Drugs Antiplatelet

1 - [ Acetylsalicylic acid ( Aspirin – A.S.A ) [ Tab E.C 80 “ 100 “ 325mg – Tab M.C 500mg

2 – [ Clopidogrel (Plavix – Osvix ] [ Tab 75 mg

3 – [ Ticlopidine [ Tab 250 mg عوارض بیشتری نسبت به آسپرین دارد

4 – [ Dipyridamole ( Persantine ) [ Tab 25 “ 75 mg – Amp 10 mg

در اسکن عروق کرونر نیز استفاده می شود

 ب – متفرقه  Miscellaneous

1 – [ Warfarin (Coumadin ) [ Tab 5 mg

2 – [ Heparin [ Amp 5000 “ 10000 units/ml

نکته : مصرف بیش از حد باعث خونریزی می گردد – ضد ویتامین K

 6 – داروهای ضد چربی خون Drugs Anti Lipid blood

 الف – استاتین ها( بیشتر روی کلسترول تاثیر می گذارد ) Drugs Statins

1 – [ Lovastatin [ Tab 20 mg

2 – [ Simvastatin [ Tab 10 “ 20 “ 40 mg

3 – [ Atorvastatin ( Lipitor ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg از داروی 1 و2 قویتر است

 ب -  فیبراتها ( بیشتر روی تری گلیسیرین تاثیر می گذارد ) Drugs Fibric acid derivatives

1 – [ Gemfibrozil [ Cap 300 mg – Tab 450 mg

2 – [ Clofibrate [ Cap 500 mg

 ج – متفرقه  Miscellaneous

1 -[ Nicotinic acid ( Niacin ) [ Tab 25 “ 100 mg روی تری گلیسیرین اثر می گذارد

2 –[ Cholestyramine [ Sachet 4 g جاذب اسید های صفراوی است

7 – داروهای مورد استفاده در اختلالا ت تیروئید Drugs Thyroid disorders 

 الف – داروهای کم کاری تیروئید Drugs Hypothyroid

1 –[ Levothyroxine ( L-thyroxine ) [ Tab 50 “ 100 mcg معمولا تا آخر عمر استفاده می کنند

2 –[ Liothyronine ( Cytomel ) [ Tab 25 mcg مدت استفاده آن کمتر است

 ب – داروهای پر کاری تیروئید Drugs Hyperthyroid

1 –[ Methimazole [ Tab 5 mg

2 –[ Propylthiouracil ( P T U ) [ Tab 50 mg  برای خانمهای باردار