داروهای پایین آوردن قند خون ، کم خونی ، بیماریهای زنان ، بیماریهای چشمی

[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک 

 داروهای پایین آوردن قندخون  Drugs lowering blood sugar

1 – [ Glibenclamide (  Daonil – Apo – Glyburide ) [ Tab 5 mg

2 – [ Gliclazide ( Diamicron ) [ Tab 80 mg

3 – [ Metformin ( Glucophage – Glucomet ) [ Tab 500 “ 1000 mg

4 – [ Acarbose ( Acarbex – Acartex ) [ Tab 50 “ 100 mg

5 – [ Pioglitazone ( Glutazone ) [ Tab 15 “ 30 mg

6 – [ Repaglinide ( Gluconorm – Novonorm ) [ Tab 0.5 “ 1 “ 2 mg

7 – [ Glucobay [ Tab 50 “ 100 mg

8 – ( Insulin ( Regular – NPH

Regular : انسولینی است که سریع اثر می کند ومدت ماندگاری آن کم است

NPH : انسولینی است که دیر اثر می کند و مدت ماندگاری آن طولانی است

داروهای کم خونی  Drugs Anemia

1 - [ Ferrous sulfate ( Apo - Ferrous sulfate ) [ Tab 50 mg – Syr 41mg/5ml – Oral drop 25 mg

2 - [ Folic acid ( Folvite ) [ Tab 1 “ 5 mg – Amp 50mg/10ml

3 –[ Hematinic(Autrin)[Cap VitB12 15mcg+Ferrous fumarate 350mg+Vit C150mg+Folic acid 1mg]

4 – [ Fefol [ Cap Ferrous sulfate 150mg + Folic acid 0.5mg

5 – [ Ferfolic or Folicofer [ Tab Ferrous sulfate 60mg + Folic acid 0.4mg

6 – Amp Maltofer

7 – Amp Jectofer

8 – Amp Venofer

نکته : Amp Maltofer & Amp Jectofer بصورت Z تزریق می گردد

 داروهای بیماری های زنان  Drugs women's diseases

 1 - داروهای ضد بارداری Drugs Contraceptive

 الف – داروهای ضد بارداری  Drugs Contraceptive

1 – [ Contraceptive LD [ Tab Norgestrel 0.3mg + Ethinyl estradiol0.0.3mg

نکته : بهتر است شبها همراه با قرص ضد تهوع استفاده شود

2 – [ Contraceptive HD [ Tab Norgestrel 0.5mg + Ethinyl estradiol0.0.5mg

3 – [ Contraceptive Triphasic [ Tab Levonorgestrel 0.0.5mg + Ethinyl estradiol0.0.3mg

طریقه مصرف : بالغین ابتدا روزانه یک قرص قهوهای رنگ به مدت 6 روز ، سپس یک قرص سفید رنگ به

مدت 5 روز و بالاخره یک قرص زرد رنگ به مدت 10 روز مصرف می شود . استفاده از قرصها از روز پنجم

دوره قاعدگی یا از روز هشتم پس از مصرف آخرین قرص دوره قبلی شروع می شود

 ب – داروهای ضد بارداری زمان شیردهی  Drugs Contraceptive time breastfeeding

1 – [ Lynestrenol ( Minilyn ) [ Tab 0.5 mg

 پ – داروهای ضد بارداری با عوارض جانبی کمتر  Drugs Contraceptives with fewer side effects

1 – Contraceptive DE ( Morvelon – Desoceptive )

[Tab Desogestrel0.15mg+ Ethinyl estradiol0.0.3mg ]

2 –[ Drospirenone-Ethinyl estradiol( Yasmin ) [ Tab Drospirenone3mg+ Ethinyl estradiol0.0.3mg

ت – داروهای ضد بارداری متفرقه  Drugs contraceptive miscellaneous

1 - [ Cyproterone compound ( Diane ) [Tab Cyproterone acetate2mg+ Ethinyl estradiol0.035mg

عوارض : افسردگی ، آکنه ، هیرسوتیسم

  2 - داروهای استفاده در ناباروری  Drugs non-reproductive

1 – [ Clomiphene ( Clamid – Serophene ) [ Tab 50 mf

2 – [ H.M.G ( Menopur – Homegon ) [ Human menopausal gonadotropin

3 – [ H.C.G ( Pregnyl ) [ Human chorionic gonadotropin

4 - [ Follitropin alfa ( F.S.H – Gonal-F ) [ Amp 75 iu – Amp 600 iu/ml (0.5ml)

5 - Busereline Acetate ( Suprefact – Suprecur )

[ Vial 1 mg/ml(505ml) – Nasal spray150mcg/dose ]

داروهای مورد استفاده در آندومتریوز  Drugs Endometriosis

1 – [ Danazol ( Danocrine ) [ Cap 100 “ 200 mg

2 – [ Triptorelin ( Decapeptyl ) [ Amp 3.75 mg

در درمان فیبروئید رحم و سزطان پروستات هم استفاده می شود

 متفرقه  Miscellaneous

1 - Conjugated estrogen( Estracon – Premarin )

[Tab 0.625“1.25 mg  - Vag Cr 0.625mg/g – Amp 25mg]

2 – [ Medroxyprogesterone ( Amen – Provera )[Tab 5 “ 250 mg – Amp 150 “ 500 mg

آمفوره ثانویه : بالغین روزانه 5 – 10 mg از راه خوراکی به مدت 5 تا 10 روز تجویز می شود میتوان مصرف

آنرا از هر زمان در طول قاعدگی شروع نمود

3 – [ Progesterone ( Bay progest ) [Amp 25 “ 50 mg – Vag supp 200 “ 400 mg

4 – [ Estradiol ( Dioval ) [Tab 1 “ 2 mg – Amp 10 mg

5 - [ Megestrol acetate ( Megace )[Tab 15 “ 20 “ 40

 داروهای بیماری های چشمی  Drugs Eye Diseases

 1 – درمان گلوکوم ( آب سیاه )  Glaucoma treatment

 الف – داروهای بتا بلوکر چشمی  Drugs Beta-blocker eye

1 – [ Timolol ( Timoptic – Timobiol ) [ Eye drop 0.5%

2 – [ Betaxolol ( Betoptic – Betaxol ) [ Eye drop 0.5%

ب – آگونیست انتخابی آلفا 2

1 – [ Brimonidine ( Alphagan ) [ Eye drop 0.20%

 پ – مهارکننده کربنیک انهیدراز  Carbonic anhydrase inhibitor

1 – [ Brinzolamide ( Azopt ) [ Eye drop 1%

2 – [ Dorzolamide ( Dorzomide ) [ Eye drop 2%

3 – [ Acetazolamide ( Diamox ) [ Tab 250 mg

ت – کولینرژیک ها  Cholinergics

1 – [ Pilocarpine ( Akarpine ) [ Eye drop 1% “ 2% “ 4%

 ج – پروستاگلاندین ها  Prostaglandins

1 – [ Latanoprost ( Xalatan ) [ Eye drop 50 mcg

 2 – جهت معاینات چشم در آزمایشهای چشمی  Eye examinations for eye tests

 الف – آنتی موسکارینی ها  Antimuscarinic

1 – Atropine [ Eye drop 0.5% “ 1% - Oph oint 1% ] ر

 10 – 14 روز اثر می کند

2 – Homatropine ( Homydrin ) [ Eye drop 2% ]

3 –  4روز اثر می کند

3 – Cyclopentolate ( Cyclogyl ) [ Eye drop 1% ] 

1 روز اثر می کند

4 – Tropicamide ( Tropicacyl – Mydrax ) [ Eye drop 0.5% “ 1% ] 

 8 ساعت اثر می کند

 ب – متفرقه  Miscellaneous

1 – Tetracaine ( Anestocaine – Pontacaine ) [ Eye drop 0.5% ]

 3 – داروهای مورد استفاده در خشکی چشم ( اشک مصنوعی ) Drugs dry eye

1 – [ Artificial ( Adapettes ) [ Eye drop 0.5%

2 - Simple eye ointment

 [Oph oint [yellow soft paraffin 80g+wool fat 10g+ liquid paraffin QS to 100g]