لیست پزشکان متخصص مشهد

لیست پزشکان متخصص مشهد
نام پزشک تخصص تلفن آدرس
محمد مومنی اطفال 8435363 احمدآباد -
حسین‌ موحداول‌ اطفال 8545770 ‌ضد - میدان
محمدرضا نوری اطفال 8412218 احمدآباد - ساختمان‌77
ملیحه‌ نادری نسب‌ اطفال 8591440 ابن‌سینا -
احمد هاشم‌ زاده‌ اطفال 8592039 چمران‌ - ساختمان‌گلستان‌
میرحمید هاشمی نمین‌ اطفال 6636066 شاهد45 -
هادی ولی زاده‌ اطفال 3644014 هفده شهریور - اول‌چهنو
صادق‌ پوراحمدی اطفال 7255535 خواجه‌ربیع‌48 -
صادق‌ پوراحمدی اطفال 2721880 خواجه‌ربیع‌ - خ‌مستوفی
افتخار محمودی قلب اطفال 8416446 سناباد - ‌مولویشمالی
محمد محمدزاده‌ اطفال 2257689 مدرس - ‌ساختمان‌12
اشرف‌ محمدزاده‌ فوق‌ تخصص‌ اطفال 8543488 پاسداران‌ -
ایرج‌ گنجی اطفال 8404094 راهنمایی5-3 -
هادی میرزائیان‌ اطفال 8433550 کویدکترا -
علیرضا مدرسی اطفال 8592057 دانشگاه‌ - مقابل‌ سینما هویز
کمال‌ مرندی اطفال 8540993 باهنر -
جمیل آزما اطفال 2227874 مدرس -
مسعود مشیری اطفال 8411077 سناباد - ‌ایرج‌جنوبی
حسین‌ نصیریان‌ اطفال 8428080 احمدآباد - ‌پرستار
فریبرز مصطفوی اطفال 8429005 احمدآباد - ‌محتشمی1
نصرت‌ لطفی اطفال 8417133 دکترا -
منصوره‌ امیدوارتهرانی اطفال 8426758 ‌کوهسنگی - جنب‌ داروخانه کوهسنگی
محمدهادی امیریان‌ اطفال 7688890 ‌سجاد - ساختمان‌444
راضیه اخوان طبسی اطفال   وکیل آباد - سه راه زندان
علیرضا ارژنگی اطفال 2701440 خواجه ربیع - سمزقند
محمد اسماعیلی اطفال 8592392 کوهسنگی - اسدی4ساختمان‌پزشکان‌صدر
  افتخارمحمودی اطفال 8416446 سناباد - خ‌مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی اطفال 8542631 دانشگاه - چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی اطفال 2223666 خواجه ربیع - اول کوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو اطفال 738097 طلاب - سی متری - پلاک 92
عبداله‌ بنی هاشم‌ اطفال 8518283 ‌کوهسنگی6 - ساختمان‌پزشکان‌
مهدی بهشید اطفال 7614455 سجاد -
عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 7248368 توحید - خ‌رضوی
عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 2221294 امام‌خمینی -
احمد بذرافشان‌ اطفال 8544031 کوهسنگی4 -
سعیده‌ ترویج‌ اسلامی اطفال 8677520 وکیل آباد - آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی
عبدالحسین‌ تراب پرهیز اطفال 8549955 امام‌رضا -
ناهید تفضلی مقدم‌ اطفال 8618612 ‌پیروزی - چ‌4چشمه‌
محمود دل‌ آسایی اطفال 8417030 احمدآباد - مقابل‌هتل‌هما
محمدرضا جهان‌ شاهی اطفال 6615560 قاسم‌آباد - ش‌راه‌ آهن‌
محمود جلایر اطفال 7245668 میدان شهدا -
عبدالعلی خوارزمی اطفال 8400110 احمدآباد - خ‌عارف‌
سید محمد خاتمی اطفال 9155110826 پیروزی - فلکه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادم‌ اطفال 8429700 رودکی - بل‌ذکریا
غلامحسین‌ جدیر اطفال 2224890 پاسداران‌ -
محسن‌ حری اطفال 8436700 پرستار1 -
محمود حسینی اطفال 8795060 ‌پیروزی -
ساغر یزدانی اطفال 6624770 قاسم آباد - بین‌شریعتی32و
احمد حکیم‌ زرگر اطفال 8402869 احمدآباد - بعدرضا
حمیدرضا حقوقی اطفال 7258752 عبدالمطلب - ‌کنارداروخانه‌
شهناز حقیقی اطفال 7688411 سجاد - اول‌بزرگمهر
وحید پراگمی اطفال 7686353 ‌سجاد - ساختمان‌بهاران‌
سیمین‌ پرتوی اطفال 8424295 پرستار -
سیدمحمدجواد پری زاده‌ اطفال 8593100 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشکان‌
شمسی رسولی اطفال 6042918 وکیل آباد - دانش‌آموز7
محمدعلی رغیب‌ اطفال 6041560 آزادشهر - چ‌38متری
رمضانعلی سامی راد اطفال 8408403 احمدآباد - جنب‌محتشمی
علیاصغر طاهریان‌ اطفال 6624800 قاسم آباد - ‌حجاب‌39
غلامرضا زابلی نژاد اطفال 8594385 باهنر - بیمارستان سینا
محمود صادق‌ الحسینی اطفال 6042899 دانشجو3 -
جواد طباطبایی اطفال 8400811 احمدآباد - ‌ابوذر21-19
ابوالقاسم‌ زیبدی اطفال 8406671 سناباد -
محمدتقی صراف‌ اطفال 8544644 ابن‌سینا -
علی اکبر سرجمعی اطفال 8436364 سناباد - غربیچ‌ارم‌
سعید سعیدی رضوانی اطفال 2736061 مقدم - بین‌چ‌برق‌ وسیلو
محمدحسین‌ شفاعی اطفال 8412382 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
ایمان کربلایی قلب اطفال 0511-2948565 امام خمینی - امام
محمد قربانیان‌ اطفال 7245947 مطهریشمالی - ‌چ‌35متری
عباس‌ قریب‌ فوق‌تخصص‌اعصاب‌کودکان‌ 8416133 دانشگاه‌ - قبل‌ م‌ تقیآباد
سهیل‌ عبادی اطفال 2226773 هاشمینژاد -
ویکتوریا عراقی اطفال 8416620 سناباد - نبش‌آفرین‌
هاشم عرفانیان اطفال 9153132805 بلوار وکیل اباد -
کاظم‌ غفاری اطفال 6049333 آزادشهر - امامت‌36
ایرج‌ غفرانی اطفال 2224347 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
صفرعلی غفرانی اطفال 8432802 آبکوه‌ - ‌ارم‌ جنوبی
یحیی فخرنبوی اطفال 8435666 دکترا - ابن سینا
مهدی فرساد اطفال 8415978 احمدآباد - ‌قائم‌ 5
علی آل‌ شیخ‌ چشم 8420470 احمدآباد - پرستار1
عباس‌ پهلوان‌ زاده‌ چشم 8592289 امام‌رضا - قبل‌چ‌دانش‌
میرنقی موسوی چشم (فوق‌تخصص‌شبکیه‌) 8541874 ‌امام‌رضا - میدان ‌بیمارستان
محمدحسین‌ موسوی نیک‌ چشم 8435332 احمدآباد - نبش‌عارف‌5
فریدون‌ موشخیان‌ چشم 8415455 دانشگاه - اول‌کفایی
علیرضا مهدیزاده‌ چشم 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
خداداد مرادیان‌ چشم 8433565 دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
محمدمهدی آریانا چشم 2254666 مدرس - ساختمان 14
علی گلستانی جراح چشم 8421162 احمدآباد - ‌عارف‌2
ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی چشم 8541469 بیمارستان‌امام‌رضا -
  امیرحسن‌ خانی چشم 8419609 تلویزیون‌ -
  احمدیان‌ شالچی چشم 8408308 پرستار1 -
محمدحسن احمدیان شالچی چشم 8410910 هاشمی نژاد -
عباس احمدزاده چشم 2255919 طلاب - سیمتری
غلامحسین‌ اعظم‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
علی اکبر بلوریان چشم 7680233 سجاد - چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌ چشم 8414281 دانشگاه‌ - جنب‌بازار
محمد برادران‌ رحیمی چشم 8596121 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
محمد برادران رحییمی چشم 8596121 ابن سینا - ساختمان اطبا
محسن جواهریان چشم 8401957 کوهسنگی - کوهسنگی 28
رحمت‌ جاوید چشم 8418730 احمدآباد - پرستار1
رحمت‌ جاوید چشم 8512708 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
عباس‌ یاراحمدی جراح چشم 8412281 ابن‌سینا - ساختمان‌ 207
حمید خاکشور چشم 8591882 چمران - ‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
جعفر حداد چشم 8433084 احمدآباد - بیمارستان گوهرشاد
هما جراح‌ نژاد چشم 8415171 احمدآباد - خ‌رضا5
سیدعبدالرضا حسینی نسب‌ چشم 7688444 ‌سجاد - خ‌مینا
احمد یزدانی بایگی چشم 8434530 دانشگاه‌ -
عباسعلی یکتا چشم 8410510 ابن‌سینا -
مهین پرتوی چشم 8427594 احمدآباد - پاستور
الیاس‌ شمسی چشم 8591063 چمران‌ - 3راه‌جم‌
میترا سالاری چشم 2222454 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
خلیل‌ شادکامی چشم 8433338 احمدآباد - ساختمان‌آهنچی
غلامحسین‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
رحیم‌ ستاری چشم 8547770 چمران - ‌3راه‌جم‌
محمدرضا صداقت‌ چشم 8433350 پرستار 1 -
عباس‌ شجاعی جراح چشم 8445982 احمدآباد - مقابل ‌محتشمی
عباس‌ شجاعی جراح چشم 8514134 چمران - مق‌3راه‌جم‌ساختمان‌اطبا
حسین‌ صحی زاده‌ چشم 2255355 امام‌رضا -
علی کاظمی چشم 8406952 احمدآباد - اول‌پرستار
امان‌اله‌ کریمی چشم 6051395 آزادشهر - امامت‌7 ساختمان‌کاکتوس‌
فاطمه‌ قهرمانی چشم 8416436 احمدآباد - ‌ابومسلم‌
کاظم‌ قاجاری چشم 8437326 احمدآباد - بعدخ‌قائم‌
محمد عابدینی جراح چشم 8404225 پرستار1 -
مرتضی عدالت‌ چشم 8402293 احمدآباد - ساختمان‌44
غلامرضا عشقی شرق‌ چشم 8400444 احمدآباد - ‌محتشمی
عباس‌ عظیمی چشم 8419181 خیام‌9 -
ابوالقاسم‌ فلسفی چشم 8541469 امام‌ رضا - میدان بیمارستان
جهانگیر فرخ‌ چشم 8549322 کوهسنگی - اسدی 6
محمد فرشچی چشم 8543670 ابن‌سینا -
احمد مولایی گوش،حلق وبینی 7684828 ‌سجاد -
یحیی نوروزبیگی گوش،حلق وبینی 7680731 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
حسن‌ ناهیدی گوش،حلق وبینی 8432324 دکترا - مقابل‌بهشت‌
مهدی پورصادق گوش،حلق وبینی 8418484 احمدآباد - عارف 5
نعمت‌ اله‌ مختاری گوش،حلق وبینی 8595575 چمران‌ -
سیدمرتضی میرصالحی گوش،حلق وبینی 2257852 چمران‌ - جنب‌ شهروروستا
بهروز آزادگان گوش،حلق وبینی 8403451 احمدآباد - ابتدای عارف
محمود مصدق‌ گوش،حلق وبینی 8543115 باهنر -
محمدرضا لشگری گوش،حلق وبینی 8541791 ابن‌سینا1 -
امیر لطف‌ علی زاده گوش،حلق وبینی 8434151 احمدآباد - اول‌قائم‌
مسعود نقیب‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8416699 دکترا - ساختمان‌پزشکان‌
محمد نعیمی گوش،حلق وبینی 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
سعید امامی گوش،حلق وبینی 8517808 دانشگاه - ساختمان ساسان
بهروز ابراهیمی گوش،حلق وبینی 8543365 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
یوسف اسکندری گوش،حلق وبینی 2222512 نواب صفوی - ابتدا
یوسف‌ اسکندری گوش،حلق وبینی 3643512 نواب‌صفوی -
غلامرضا ذبیحی گوش،حلق وبینی 6049621 آزادشهر - امامت‌5
علی باقرزاده‌ گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا
مهدی بزازی گوش،حلق وبینی 8415462 احمدآباد - ابتدای خیابان
تقی دوگانی گوش،حلق وبینی 8593429 چمران‌11 -
حبیب‌اله‌ دانشور گوش،حلق وبینی 8428599 احمدآباد - اول‌عارف‌
سیروس خادم معارف گوش،حلق وبینی 8405980 احمدآباد - ساختمان 44
سیروس‌ خادم‌ معارف‌ گوش،حلق وبینی 8403669 احمدآباد - ساختمان‌44
محمدرضا خادملو گوش،حلق وبینی 8425568 احمدآباد - ساختمان‌عطار
محسن دادمهر گوش،حلق وبینی 8594998 چمران - ساختمان‌پزشکان‌
مهدی درخشان‌ گوش،حلق وبینی 6042686 ‌عباسی19 -
جعفر حس زاده گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان - ساختمان گلستان
جعفر حسن‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان‌ -
عباس راشد گوش،حلق وبینی 8409638 احمدآباد - عارف
محمدباقر رضینی گوش،حلق وبینی 8410073 احمدآباد - ابتدا
علی سهبانی باقرزاده گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه - ابتدای کفایی
احمد شاهین فر گوش،حلق وبینی 2223300 خسروی - بیمارستان شاهین فر
محمود صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 خاکی - بیمارستان سینا
محمد صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
سید مسعود شریفی دولویی گوش،حلق وبینی 8433282 احمدآباد - ابتدا
محمدمهدی شفاعی گوش،حلق وبینی 8435060 احمدآباد -
اسداله‌ کیافر گوش،حلق وبینی 8414523 احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمدمهدی قاسمی گوش،حلق وبینی 8421616 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان گوهرشا
ساسان‌ عین‌ القضاتی گوش،حلق وبینی 8417233 احمدآباد - ‌پرستار1
محمود فتوحی گوش،حلق وبینی 7251199 ‌توحید - میدان
علیرضا فخروی گوش،حلق وبینی 2259337 مدرس - جنب دادگستری
علیرضا فریدحسینی گوش،حلق وبینی 2259565 چمران‌ -
فاطمه‌ موسوی پوست 8616827 نبش‌سامانیه‌ -
مسعود ملکی پوست 8445541 احمدآباد - پرستار1
مرضیه‌ محروقان‌ پوست 8406669 احمدآباد - ساختمان‌44
کاظم‌ مستوفی پوست 8424466 احمدآباد - ‌عارف‌
ثریا نصرتیان‌ پوست 7689600 ‌خیام‌ - چهارراه
جواد نقدیانی پوست 8548496 ابن‌سینا - ساختمان‌ اطبا
علیرضا انطیقه چیان پوست 8590311 ابن سینا - ساختمان اطبا
آذر اخوان‌ پوست 7611337 بل‌سجاد - خ‌مینا
سهیلا اشراقی پوست 8414524 دکترا - مقابل‌البسکو
ثریا اکرام نصرتیان پوست 7617181 سجاد - چهارراه خیام
محمود بلورساز پوست 8433700 دانشگاه‌ -
محمد بلورساز مشهدی پوست 8433700 دانشگاه - بین دکتری و کفایی
فرحناز ثمره‌ محمدیان‌ پوست 8409651 احمدآباد - عارف‌2
عباس‌ تقوی رضوی زاده‌ پوست 8404929 راهنمایی -
حسین‌ خلیلی پوست 8596868 ‌گلستان‌ -
زهره‌ جاویدی پوست 8445509 راهنمایی 10 -
زری جاویدی پوست 8432324 دکترا - مقابل‌بهشت‌
غلامرضا خزاعی پوست 8591063 چمران - ‌3راه‌جم‌
سیدحسن‌ حسینی پوست 8544289 کوهسنگی6 -
مهدی حسینی خواه‌ پوست 8434200 احمدآباد -
محمدتقی رادپور پوست 8541414 ابن‌سینا -
عباس‌ رضوی زاده پوست 8404929 راهنمایی - مقابل‌مسجدولیعصر
سیمین‌ طلایی پوست 8426366 احمدآباد - نبش‌عارف‌
نسرین‌ سالاری پوست 8405808 احمدآباد - خ‌محتشمی
یداله‌ ساکت‌ پوست 2226020 جنت‌ -
یداله‌ ساکت‌ پوست 8405667 سناباد -
مریم‌ زینال‌ پور پوست 8513941 چمران‌15 - مجتمع شفا
فضل‌ اله‌ صدر پوست 8431333 سناباد - چ‌بنفشه‌
فخرالزمان پزشک پور پوست 6049370 دانشگاه - ابتدای کفایی
کامران‌ قریشی الحسینی پوست 7632555 بهار -
سرور فامیلی پوست 8428764 احمدآباد - ‌محتشمی1
زهرا فاضل‌ پوست 8431333 سناباد - ‌بنفشه‌
محمدحسن فتح اله زاده پوست 6065242 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
رابعه‌ فیضی پوست 8445696 احمدآباد - عارف‌1
محمدحسن‌ آموزگار جراح عمومی 8432426 احمدآباد - بهشت‌1
محمدعلی نوازی جراح عمومی 8593811 پاسداران‌ -
بهروز هوشمند جراح عمومی 6053962 میلاد5 -
کاظم‌ موسوی جراح عمومی 8415455 دانشگاه - اول‌کفایی
محمدرضا آذرپژوه جراح عمومی 2221331 سرخس - ابتدای کوی کارگران
- وهاب‌ زاده‌ جراح عمومی 8419074 احمدآباد -
بهمن‌ مترجم‌ جراح عمومی 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
محمدتقی نگین‌ تاج‌ جراح کلیه‌ ومجاری ادراری 8411282 احمدآباد -
فخرالدین‌ محلاتی جراح عمومی 8423772 احمدآباد - ‌محتشمی1
خسرو آروند جراح عمومی 6055062 وکیل‌آباد - ابتدایمدرس‌
خسرو آروند جراح عمومی 8590202 پاسداران -
حسین‌ معمار جراح عمومی 8438077 احمدآباد -
محمدعلی معینی جراح عمومی 8424064 سناباد -
داریوش ابراهیمی جراح عمومی 8544315 خاکی - بیمارستان سینا
داریوش‌ ابراهیمی جراح عمومی 8548666 باهنر - بیمارستان سینا
احمد اصفهانی زاده جراح عمومی 8431616 احمدآباد - بهشت
محمدابراهیم اکبری جراح عمومی 8429072 احمدآباد - ساختمان 44
محمدرضا اعتضادی جراح عمومی 8410665 خواجه ربیع - چهارراه
محمد توسلی جراح عمومی 8546062 گلستان‌ - مجتمع‌ پزشکان‌
علیرضا توسلی جراح عمومی 8434902 ‌پرستار1 -
عبدالحسین‌ توکلی زاده‌ جراح عمومی 8410244 پاستور -
بهروز ثابتی جراح عمومی 2708371 طبرسی - چهارراه برق
محمدجواد بجدی جراح عمومی 6044766 آزادشهر - دک‌
عباس تجدد جراح عمومی 8408545 احمدآباد - سی متری دوم
حفیظاله‌ بصیر جراح عمومی 8425515 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
ناصر دلیلی جراح عمومی 8420015 احمدآباد - عارف‌
مهدی جمعه‌ زاده‌ جراح عمومی 8446080 پرستار1 -
منصور دارابی جراح عمومی 8432122 دکترا - مقابل‌بهشت‌
محمدرضا دارابی جراح عمومی 8549749 چمران - جم‌ساختمان‌ پزشکان‌
سیدمحمدمجتبی دستغیب‌ جراح عمومی 8430710 دانشگاه‌ - جنب‌کفایی
سیدضیا حقی جراح عمومی 8436865 دکترا - بعدحس‌-نصرت‌
پرویز رئوفیان‌ جراح عمومی 8425351 احمدآباد - خ‌محتشمی
غلامحسین‌ روان‌ خواه‌ مقدم‌ جراح عمومی 8432777 احمدآباد -
علی روحانی جراح عمومی 8435561 آبکوه‌ - چ‌ارم‌
حسن‌ راوری جراح عمومی 8431099 احمدآباد - پرستار
محمدتقی رجبی مشهدی جراح عمومی 8546611 ابن‌سینا1 - ساختمان‌ پزشکان
محمد رحیمی جراح عمومی 8433652 احمدآباد - ساختمان‌77
علی زمانیان‌ روحانی جراح عمومی 8435561 آبکوه‌ -
ناصر سنجرموسوی جراح عمومی 8421371 بولوار ‌تلویزیون‌ -
خسرو شایان‌ جراح ارتوپد  8404931 احمدآباد - عارف‌2
حسین‌ شباهنگ‌ جراح عمومی 8403251 احمدآباد - خ‌ عارف‌5
ابراهیم‌ صیادپورزنجانی جراح عمومی 8416444 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
محمدصادق‌ صدری زاده‌ جراح عمومی 2225240 شیرازی - ملک‌
نوشین کاوسی جراح عمومی 8821052 وکیل آباد - سامانیه
محمد قائمی جراح عمومی 8592054 چمران‌‌ - 3راه‌جم
مرتضی علایی جراح عمومی 8547284 باهنر - ساختمان‌شهسوار
ناصر علی زاده‌ جراح عمومی 7254241 کاشانی - خ‌رضوینو
پرویز عامریون‌ جراح پلاستیک 8405808 احمدآباد - ‌محتشمی
علی غیور جراح عمومی 8403327 احمدآباد - ‌ابوذر8
جعفر فلاطونی جراح عمومی 7271341 میدان ‌توحید -
سیدحسن‌ فاطمی جراح عمومی 8541844 امام‌رضا5 -
محمد فرجی جراح مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - اول‌خیابان‌پرستار
احمد فرزاد جراح عمومی 8424461 احمدآباد - ‌پرستار
مرضیه‌ مهاجری زنان و زایمان 8437894 احمدآباد - ‌قائم‌1
مهدی مهدوی زنان و زایمان 8434705 احمدآباد - ساختمان‌85
عطیه‌ منصوری زنان و زایمان 8427469 احمدآباد - ساختمان‌44
رضا نایبی زنان و زایمان 8433326 احمدآباد - ساختمان‌ذبیحی
طاهره‌ هاشمی زنان و زایمان 8426245 احمدآباد -
فاطمه‌ هاشمیان‌ زنان و زایمان 8446151 احمدآباد - بعد3راه‌راهنمایی
نسرین‌ آذری متین‌ زنان و زایمان 8439604 احمدآباد - نبش‌قائم‌ساختما
حسین‌ واحد زنان و زایمان 8423633 احمدآباد - اول‌پرستار
منیره‌ پورجواد زنان و زایمان 8404876 احمدآباد - خ‌کلاهدوز8
محمود متقی زنان و زایمان 8423598 بهشتی - میدان ‌کوشه‌ای
صدیقه‌ آیتی زنان و زایمان 8439137 احمدآباد -
پرویز میبدی زنان و زایمان 8417634 احمدآباد - ‌پاستور12
حسین‌ محرری زنان و زایمان 7256238 ‌قرنی - مقابل‌ م‌بار
حسین‌ محرری زنان و زایمان 8434641 آخردکترا -
میترا نجف‌ زاده‌ زنان و زایمان 8431221 سناباد - 5راه خ‌اعتمادی
پوراندخت‌ مروارید زنان و زایمان 7275425 میدان ‌توحید -
حسین‌ مرندی زنان و زایمان 8591391 دانشگاه16‌ - ساختمان‌999
هادی آریامنش زنان و زایمان 7686641 سجاد - چهارراه بهار
نسرین‌ گلشنی زنان و زایمان 8401416 احمدآباد - ‌رضا12
غلامحسین‌ نصیرایی(فروغ‌) زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - ‌رضا
عباس‌ مشرف‌ رضوی زنان و زایمان 2226281 جنت‌3 -
پرویز معتکف‌ زنان و زایمان 2226545 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
عبدالصمد امینیان زنان و زایمان 2225354 جنت - پلاک 16
فریده‌ انصاری زنان و زایمان 8446045 سناباد22 -
مهین ادهمی مقدم زنان و زایمان 8424992 احمدآباد - شهید فلاحی
خلیل اخوان زنان و زایمان 8541823 ضد - بین فلکه و عدل خمینی
خلیل‌ اخوان‌ زنان و زایمان 8599931 خرمشهر - 10مهتاب‌
حسین احمری مقدم زنان و زایمان 8418129 احمدآباد - بهشت
غلامحسِین ارندی زنان و زایمان 8428840 احمدآباد - اول محتشمی
اکبر اسدیان زنان و زایمان   کوی کارگران -
هما اسکوئیان‌ زنان و زایمان 8617607 سامانیه‌ -
نسرین‌ بهلول‌ زنان و زایمان 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
احمد بهاری زنان و زایمان 8591242 چمران‌ -
احمد بهاری کاشانی زنان و زایمان 2222804 جم - جنب بیمارستان آریا
فاطمه‌ توسلی زنان و زایمان 8411996 پاستور4 -
مهدی توکلی زاده‌ زنان و زایمان 8410245 پاستور -
رضا توکلی زاده‌ زنان و زایمان 8410233 پاستور -
حسین‌ بهروان‌ فر زنان و زایمان 8593994 چمران - جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حشمت الله بهرامی زنان و زایمان 8416001 دانشگاه - خیابان اسرار
محمدناصر تیمورزاده‌ زنان و زایمان 8429098 احمدآباد - خ‌محتشمی
زهره‌ بیدار زنان و زایمان 6621015 شهرک‌ لشگر - فلاحی3
سهیلا بخشی زنان و زایمان 8512425 ‌چمران‌ - ساختمان‌شفا
مریم‌ برهانی زنان و زایمان 8433892 سناباد -
عالیه‌ ترابی زاده‌ زنان و زایمان 8542627 کوهسنگی4 -
نبی اله‌ ترجمان‌ زنان و زایمان 8409693 احمدآباد - ساختمان‌44
مهدی ترک‌ زاده‌ زنان و زایمان 8408397 سناباد - مقابل‌انتقال‌ خون‌
پروین‌ تکلو زنان و زایمان 7615576 ‌خیام - ‌خ‌گلایل‌
نفیسه‌ ثقفی زنان و زایمان 8402767 احمدآباد - خ‌پرستار1
منیره‌ جهانیان‌ زنان و زایمان 8544365 ابن‌سینا1 -
سیده فاطمه جودی زنان و زایمان 6056952 آزادشهر - چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا
زهره‌ یوسفی زنان و زایمان 8541423 دانشگاه‌16 -
محمود جاودانی زنان و زایمان 8416042 احمدآباد - ساختمان‌73
ملیحه‌ خالصه‌ زنان و زایمان 2254534 خواجه‌ربیع‌ - نبش‌ امیرآبا
نیره‌ خادم‌ زنان و زایمان 8401674 احمدآباد -
یحیی حدادی زنان و زایمان 8400705 احمدآباد - بین‌عدالت‌ومحتش‌
علی جراح‌ نژاد زنان و زایمان 8594992 رازیشرقی -
زهره‌ خزاعی زنان و زایمان 8410125 پرستار1 -
مهدی یغمایی زنان و زایمان 8410041 احمدآباد - ‌پاستور2
سیدحسن‌ جعفریان‌ زنان و زایمان 2252255 مدرس - ‌ساختمان‌12
حوریه‌ جعفرزاده‌ اصفهانی زنان و زایمان 8424954 عارف‌2 -
عبدالوهاب‌ پرتوی زنان و زایمان 8543226 چمران‌11 -
محسن‌ رجبیون‌ زنان و زایمان 8542808 گلستان‌ -
احمد رحیمی زنان و زایمان 7686687 ‌سجاد - ساختمان‌444
روح‌ انگیز رحیمی زنان و زایمان 8432672 احمدآباد - خ‌پاستور4
محسن‌ رکن‌ زنان و زایمان 8545992 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
ابوالقاسم‌ سنایی زنان و زایمان 8410894 احمدآباد - جنب‌بیگوهرشاد
منوچهر صادقی زنان و زایمان 8414111 کویدکترا - مقابل‌بهشت‌
ماهره‌ سازگاراردبیلی زنان و زایمان 6055062 وکیل‌آباد -
بتول‌ ساعدی زنان و زایمان 6045193 زیباشهر7 -
شهناز شیبانی زنان و زایمان 8425090 احمدآباد - ‌عارف‌
پرویز طیبیمیبدی زنان و زایمان 8418032 ‌دکترا - چهارراه
مصطفی سیف‌ زنان و زایمان 8425550 احمدآباد - ساختمان‌44
سیداحمد شریف‌ زنان و زایمان 8432131 ابن‌سینا - جنب‌البسکو
فاطمه‌ شریفیان‌ زنان و زایمان 8408209 احمدآباد - ‌پرستار
ایرج‌ کچویی زنان و زایمان 8414524 سناباد - مقابل‌البسکو
صغری کبیری زنان و زایمان 7854125 امام خمینی - بصیر
زهرا کبریایی زنان و زایمان 8416478 احمدآباد - نبش قائم‌
سیما کدخدایان‌ زنان و زایمان 8416699 دکترا - ساختمان‌پزشکان‌
عباس‌ قهرمانی زنان و زایمان 8402098 احمدآباد - ‌قائم‌5
عصمت‌ قربانی زنان و زایمان 8430031 احمدآباد -
پریدخت‌ علوی زنان و زایمان 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8424044 راهنمایی6 -
سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8429739 راهنمایی6 -
محمدتقی عالم‌ زاده‌ زنان و زایمان 8544490 امام‌خمینی - ‌بعدم‌ 10دی
فاطمه‌ عالمی پور زنان و زایمان 2737169 طلاب‌ - نبش‌خ‌2
سیدرحیم‌ عادل‌ برخوردار زنان و زایمان 8680440 وکیل آباد - 3راه‌زندان‌خ‌تربیت‌
هوشنگ‌ عتیقی زنان و زایمان 8425555 کوهسنگی - ‌غفاری
محبوبه‌ غرویان‌ زنان و زایمان 8434541 احمدآباد - پرستار1
نرگس‌ عرفانیان‌ زنان و زایمان 2723459 بین‌ چ‌برق‌وسیلو -
حسن‌ عسگری زنان و زایمان 7688480 سجاد - ‌بزرگمهر
منصوره‌ غفرانی زنان و زایمان 8418187 م‌احمدآباد - جنب‌مخابرات‌
حبیب‌ اله‌ فیوضی زنان و زایمان 7617276 فلسطین‌18 -
بهجت‌ فیروزی زنان و زایمان 8428329 محتشمی2 -
غلامحسین‌ فروغ‌ زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - رضا
گیتا فکوربیات‌ زنان و زایمان 8417174 سناباد - جنب‌داروخانه‌
  مهاجری مقدم‌ قلب 8549000 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
محمد ملکشی قلب 2226841 مدرس‌ - ساختمان‌14
حسین‌ نادمی قلب 8440059 احمدآباد - ‌پرستار3
ایرج‌ ناظم‌ قلب 2250910 چمران‌ -
حمید رضا وحید جاجرمی  جراح و فوق تخصص قلب 9155841135 احمد اباد -ساختمان پزشکان -
سید محمد محمدی قلب 9153245586 سجاد - بهار5
محمد محمدی قلب 7612430 ‌سجاد - بین‌بهاروخیام‌
اسداله‌ میرزایی جراح و فوق تخصص قلب 8517684 دانشگاه‌16 - جنب برک‌
جواد لطفی قلب 8416436 ‌احمدآباد - ک‌ابومسلم‌
جواد لطفی قلب 2255355 امام‌رضا -
محمدرضا ابوالفضلی قلب 7686781 فلسطین‌8 -
علی اصغر بلوریان‌ قلب 8418112 احمدآباد - خ‌عارف‌
محمد برادران‌ رحیمی قلب 2251713 جنت‌7 - ساختمان‌121
فروغ‌ جوادی قلب 8420643 احمدآباد - خ‌پرستار
ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی قلب 8599923 کوهسنگی4 -
اسداله‌ داوری قلب 8543142 ابن‌سینا1 -
هاشم‌ دانش‌ ثانی قلب 8598222 چمران‌ - 3راه‌جم‌ ساختمان‌19
اصغر حاتمی قلب 8418111 احمدآباد - محتشمی
علی حاجی زاده‌ قلب 2222702 ‌وحدت‌ -
علی اصغر دادگر قلب 8431167 احمدآباد - کلاهدوز8
علیرضا حیدری بکاولی قلب 8418231 پرستار -
منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی قلب 8549666 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد حسینی قلب 8591299 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز روحانی قلب 8594255 ‌ضد - میدان
منوچهر رادپور قلب 8433329 دانشگاه‌ - اول‌کفایی
جواد رادفر قلب 8420252 احمدآباد -
جواد رضائی قلب 6058660 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباس‌علی رفیق‌ دوست‌ قلب 8595453 دانشگاه‌16 -
اکبر رفیعی تبریزی قلب 8410910 کویدکترا -
مهرداد صادقی اردوبادی قلب 8408190 احمدآباد - پرستار1
  شبستری قلب 8515537 م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) -
سیداحمد سررشته‌ دار قلب 8423354 احمدآباد - خ‌محتشمی
فضل‌ اله‌ عادلی قلب 2708148 ‌برق - ‌شیخ‌صدوق‌
مهدی فلاطونی قلب 8413355 کویدکترا -
هدایت‌ فاتحی قلب 8547829 چمران‌ - ساختمان‌پزشکان‌
محمد فاضلی قلب 8414499 کویدکترا -
محمد فاضلی قلب 8591212 چمران‌ - ساختمان‌شفا
ابوالحسن‌ فیض‌ قلب 8401710 سلمان‌فارسی -
هوشنگ‌ فروهر قلب 2229009 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
شوکت‌ اله‌ مهاجرزاده‌ ارتوپدی 8445148 احمدآباد -
بهروز ناصری ارتوپدی 8424546 احمدآباد - پرستار1
هادی مخمل‌ باف‌ ارتوپدی 8411510 احمدآباد - اول‌قائم‌
ابوالفضل‌ محمدی ارتوپدی 8541994 امام‌ رضا - میدان
عباس‌ مدرسی ارتوپدی 8544239 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
مصطفی نیکنام‌ ارتوپدی 8412690 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان قائم‌
سیدمهدی مظلومی ارتوپدی 8540009 چمران‌11چ‌1 -
محمد مظفری ارتوپدی 8417579 احمدآباد - ‌عارف‌5
جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران - چهارراه گلستان
جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران‌ - چ‌گلستان‌
یوسف‌ اهرابی نژاد ارتوپدی 8548195 رازی - بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی ارتوپدی 8590080 ابن سینا - ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی ارتوپدی 8593838 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
جواد افضلی ارتوپدی 2259159 سعدی18 -
ناصر بلوریان‌ ارتوپدی 8598056 چمران - ‌3راه‌جم‌
مهدی بنایی ارتوپدی 2229966 دانشگاه - مقابل‌اسرار
محمود بهاری کاشانی ارتوپدی 8598934 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد بهداد ارتوپدی 8546666 جم - بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی ارتوپدی 310325 نخریسی - جنب جهاد
فرشید باقری ارتوپدی 8404128 ‌پرستار -
محمد حلاج مقدم ارتوپدی 8590860 امام رضا - فلکه بیمارستان
محمدجواد دلدار ارتوپدی 8407422 احمدآباد - اول‌قائم‌
محمدرضا داورنیا ارتوپدی 8439200 پاستور22 -
اکبر حاج‌ صادقی ارتوپدی 8517618 ابن‌سینا1 -
محمدرضا دارابی ارتوپدی 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
حسن‌ حسن‌ زاده‌ ارتوپدی 8540087 چمران‌ - ساختمان‌ پزشکان‌جم‌
حسن حسن زاده خیاط ارتوپدی 8540087 پاسداران - مقابل هتل جم
حسن‌ رحیمی ارتوپدی 8417636 کفایی1 -
ابوالقاسم‌ رضایی ارتوپدی 7622642 سجاد - بین‌چ‌ خیام‌ وبهار
حسین‌ شاهوردیانی ارتوپدی 6616233 احمدآباد - ملاصدرا38
بیژن‌ طالبی ارتوپدی 8599832 فدائیان‌اسلام‌ -
عباس‌ طالبیان‌ ارتوپدی 8414433 ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
محمدرضا شاهرخی ارتوپدی 8430504 احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
علیرضا سجادی ارتوپدی 8433117 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
علیرضا سجادی ارتوپدی 8415735 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
اقبال‌ صدری ارتوپدی 8429535 احمدآباد - ‌محتشمی
یوسف‌ سروری ارتوپدی 8598880 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
سیدرضا شریفی ارتوپدی 8422021 احمدآباد - ساختمان‌سهندزر
محمود شکیبانیا ارتوپدی 8549251 چمران‌11 -
محمود کاشانی ارتوپدی 8542307 پاسداران‌ - ‌3راه‌جم
محمدحسن‌ کیانوش‌ ارتوپدی 7613171 سجاد - بعدچ‌خیام‌
موسی کیاوش‌ ارتوپدی 8422375 احمدآباد - نبش‌عارف‌
محمد قره‌ داغی ارتوپدی 8401700 احمدآباد - ‌محتشمی
حسن‌ علی زاده‌ ارتوپدی 8445704 احمدآباد - عارف‌1
حسن‌ عرفانی ارتوپدی 8433219 احمدآباد - بین‌نشاط و ابونصر
عباس‌ نوریان‌ مغز و اعصاب 8438465 احمدآباد - پرستار1
محمدهاشم‌ محمودیان‌ مغز و اعصاب 8542563 باهنر -
سیدعلی میلانی مغز و اعصاب 7619234 بولوار ‌فردوسی - خ‌ابن‌سیناشرقی
  آخوندیان‌ مغز و اعصاب 8413815 احمدآباد -
جلیل‌ مختاری مغز و اعصاب 2229465 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علی میرزایی مغز و اعصاب 7745123 عارف - عارف 10
کریم‌ نیکخواه‌ مغز و اعصاب 8416655 دانشگاه - کفایی
حسین‌ مشهدی نژاد مغز و اعصاب 8594424 چمران‌11 -
بهرام مطلق مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه -
محمدرضا نقابیان‌ مغز و اعصاب 2254333 ‌چمران‌ - میدان ‌سعدی
حبیب‌اله‌ نعمتی مغز و اعصاب 8599200 ‌ابن‌سینا - ساختمان‌پزشک‌
غلامرضا امیرشیبانی مغز و اعصاب 8427011 کوهسنگی - بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت‌1
محمدرضا احصایی مغز و اعصاب 8544211 کوهسنگی - ‌اسدی4
فرح‌ اشرف‌ زاده‌ مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - خ‌پرستار
سعید اسکندری مغز و اعصاب 8617611 وکیل‌آباد16 - بالایداروخانه‌
سعید اسکندری مغز و اعصاب 8683446 وکیل آباد - تربیت
محمدمهدی اعتمادی مغز و اعصاب 8415585 احمدآبادخ‌ - عارف‌5
محمدرضا بهادرخان مغز و اعصاب 8432112 احمدآباد - قائم
محمدرضا تلافیان‌ مغز و اعصاب 7275077 دانشگاه‌ - نبش‌ک‌شفق‌
فخرالدین‌ توکلی مغز و اعصاب 8433601 احمدآباد - پرستاروعدالت‌
غلامحسین بهروز مغز و اعصاب 8448070 احمدآباد - خیابان بهشت
بهرام‌ بهرامی مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
علیرضا بیرجندی مغز و اعصاب 2223586 مدرس -
عزیزالله تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن سینا - ساختمان اطبا
عزیزاله‌ تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن‌سینا - ساختمان‌اطباض
سعید حائری مهنه‌ مغز و اعصاب 8422706 بهشتی25 -
رضا حائریان‌ مغز و اعصاب 8412121 قائم‌ - نبش‌کفایی
عزیزاله‌ حاتمی مغز و اعصاب 8408809 سناباد - نبش‌آفرین‌
ابوالحسن‌ پیش‌ نماز مغز و اعصاب 8549290 ضد - دهم‌مهتاب‌
منیژه‌ شوکتی مغز و اعصاب 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا
حمید طوفانی مغز و اعصاب 8401895 احمدآباد - ‌محتشمی
سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8433892 سناباد -
سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8515165 میدان ‌ضد -
محمدرضا طالب‌ مغز و اعصاب 8444986 احمدآباد - نبش‌پرستار
عبدالصالح‌ صالحی مغز و اعصاب 8430044 دانشگاه‌ - قبل‌کفایی
حسین‌ صالحیار مغز و اعصاب 8412100 ‌احمدآباد - ک‌ابومسلم‌
عبدالحسین‌ طاهری مغز و اعصاب 8437010 ‌دکترا - ابتدا
محمد شافعی مغز و اعصاب 8591607 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
سیدعلیرضا ضیایی مغز و اعصاب 8595128 چمران‌ - ساختمان‌پزشکان‌
رضا صدرنبوی مغز و اعصاب 8415547 سناباد - ساختمان‌77
وحید سعادتیان‌ مغز و اعصاب 8439866 احمدآباد - 3راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
جراح‌ صفایی مغز و اعصاب 8435363 احمدآباد -
حسن‌ کریمی اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی 8428402 احمدآباد - ابوذر
قربان‌علی قلوبی مغز و اعصاب 2739933 گاز - چ‌7
ادریس‌ علی خواه‌ مغز و اعصاب 7249327 مطهری13-11 -
حمید عضدی نیا مغز و اعصاب 8590880 دانشگاه‌16 -
عبداله‌ فرساد مغز و اعصاب 8412279 دکترا - آخرخ‌مسعود
رضا مهدوی ارولوژی 8400437 احمدآباد - ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌ ارولوژی 8434617 احمدآباد - ‌بهشت‌
محمدزاده‌ رضایی ارولوژی 8428866 احمدآباد - ‌پرستار1
مهدی لطفی ارولوژی 8417133 دکترا -
بهمن‌ احتشام‌ راد ارولوژی 2227163 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
ابوالفضل‌ اقوامی ارولوژی 8417160 دکترا - ابن‌سینا
ایرج‌ افتخارشاهرودی ارولوژی 7617575 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
وهاب بنکدار ارولوژی 2256511 چمران - ‌مقابل‌بنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده ارولوژی 8599722 گلستان - ساختمان گلستان
رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌ ارولوژی 8599722 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
محمدامیر خمر ارولوژی 7622283 خیام‌ - بعدهدایت‌
علیرضا حاکمی برآبادی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی ارولوژی 2251568 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علیرضا حاکمی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خ‌عارف‌
محمد خدابخشیان‌ ارولوژی 8417091 احمدآباد - نبش‌بهشت‌
جمشید رشیدی ارولوژی 8590226 چمران - ساختمان‌شفا
علی شمسا ارولوژی 8544799 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشکان‌
فریدون‌ شاملو ارولوژی 8431046 مطهریجنوبی -
داریوش سیروس ارولوژی 8436744 مطهری شمالی -
سید جعفر شریعت رضوی ارولوژی 8428153 احمدآباد - اول پرستار
امین‌ کدخدایان‌ ارولوژی 8544546 گلستان‌ -
غلامرضا عباس‌ زاده‌ ارولوژی 8511215 ‌امام‌رضا - میدان
محمدباقر نورالهیان‌ داخلی 8590122 امام‌خمینی - ‌ثبت‌
فریدون‌ مهدویان‌ داخلی 8545595 رازی -
کریم‌ پورعماد داخلی 8402365 راهنمایی16 -
رحمت‌ اله‌ مختاری داخلی 8416385 آبکوه‌ - ‌آفرین‌
علی مختاری فر داخلی 2223839 مدرس‌ - مجتمع تجاریمدرس‌
فرزین‌ مجیدفیاض‌ داخلی 8402421 احمدآباد - ‌عدالت‌1
سیروس‌ محسنی داخلی 6621124 قاسم‌آباد - چهارراه ‌ورزش‌
مهدی نجف‌ زاده‌ داخلی 8426290 کوهسنگی - اسدی20
هوشنگ‌ آرین‌ داخلی 8420535 احمدآباد - خ‌ابوذر3
ابراهیم‌ آریان‌ داخلی 8408646 کوهسنگی - جنب‌ پاسگاه‌
ابراهیم‌ نعمت‌ پور داخلی 2225425 خسروی -
منوچهر معتکف‌ داخلی انگل شناس 8437462 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
هوشنگ‌ انوری داخلی 8434235 احمدآباد - ‌بهشت‌1
حمید امیری داخلی 8424879 احمدآباد - خ‌رضا16
غلامعلی انصاری داخلی 6062741 ‌وکیل‌آباد - بین ‌سیدرضی و
سیدحسین‌ احمدی حسینی داخلی 8592051 ‌دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
عبدالرئوف‌ احراری داخلی 8593960 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد اربابی داخلی 8597667 جم‌ - ساختمان‌جم‌
رجب علی اصغری داخلی 8541515 بهار - فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی داخلی 2707029 طلاب‌ - خ‌3
فرهاد یاوری داخلی 8424371 احمدآباد - بعد رضا16
محمدمهدی خراسانی داخلی 8420760 سجاد - نبش‌زنبق‌
احمد گیفانی داخلی 6055161 چهارراه عباسی -
سیدحسن‌ رضوی داخلی 8675012 ‌وکیل‌آباد - خ‌ فراهانی6
  سنگ‌ چولی داخلی 8417006 بهشتی - م‌کوشه‌ای
حسن‌ شهبازی داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی 2226134 میدان ‌شهدا -
علی سمیع‌ زاده‌ داخلی 8438699 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
علی شهرستانی داخلی 8409726 احمدآباد - ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌ داخلی آلرژی 2212599 مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
عباس‌ شیردل‌ داخلی 8433661 احمدآباد -
احمد شریعتی داخلی 7255645 خواجه‌ربیع‌44 -
محمد شریف‌ داخلی 8400500 احمدآباد - خ‌رضا14-12
محسن‌ شفیع‌ خراسانی داخلی ترک‌ اعتیاد 8693302 وکیل‌آباد - بولوار ‌دانشجو14
حسین‌ کشوری داخلی 8549988 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
حسین‌ عطایی داخلی خون شناسی 2250043 رجایی - شاهین‌فر
ابراهیم‌ عصارنیا داخلی 7246896 خواجه‌ربیع‌48‌‌ - یعقوبی
ابوالقاسم‌ فنونی داخلی 6056722 آزادشهر - بولوار معلم‌
عباس‌ فومنی داخلی 6053322 آزادشهر - بعدمعلم‌10
عباس‌ فیض‌ اله‌ داخلی 2736618 طلاب‌ - ‌ابوذر12
عبدالرحیم‌ فریدونی راد داخلی 7248650 توحید - روبرومسجدحیدری
زهره‌ موسوی غدد 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
رباب‌ ابوترابی غدد 8414238 احمدآباد - عارف‌2
پرویز اظهری غدد 8405980 احمدآباد - ساختمان‌44
محمدحسن‌ خزاعی غدد 8426099 احمدآباد - ملاصدرا
رضا رجبیان‌ غدد 8411062 دانشگاه‌ - خ‌کفایی
نرگس‌ وثوق‌ گرایلی اپتیومتریست 7275550 میدان توحید -
سودابه‌ میرزایی اپتیومتریست 8419132 دانشگاه‌ - اول‌کفایی
جواد هرویان‌ اپتیومتریست 8429966 احمدآباد - پرستار1
نازنین‌ پاک‌ نهاد اپتیومتریست 8418231 پرستار1 -
مجید ترابی اپتیومتریست 8410963 گلستان‌غربی -
جمشید خوش‌ دل‌ اپتیومتریست 8405533 احمدآباد - خ‌محتشمی
محمدجواد خوش‌ سیما اپتیومتریست 8542865 گلستان‌ -
رمضان‌علی رحمتی اپتیومتریست 8594195 چمران - 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
امیر رحیمیان‌ مشهد اپتیومتریست 7684126 سجاد - مقابل ‌میلاد
زهره‌ عمادزاده‌ اپتیومتریست 8438606 دانشگاه - ‌دکتراساختمان‌ابن‌سینا
فریده‌ توتونیان‌ لیسانس مامایی 7244292 خواجه‌ربیع‌ - خ‌خوش‌
راضیه‌ طلایی لیسانس مامایی 8425863 میدان ‌راهنمایی - قبل‌فلسطین‌
طاهره‌ قصیم‌ لیسانس مامایی 8403579 احمدآباد - ‌رضا20
عباس‌ خادم‌ ثامنی آسیب شناسی 8548800 رازی10 -
سیدغلامرضا میرحسینی داخلی ریه 8433790 احمدآباد - ساختمان‌85
علی آزرم‌ داخلی ریه 2224448 مدرس‌ -
فریدون‌ پازند داخلی ریه 8433686 کویدکترا -
پرویز اصفهانی زاده‌ داخلی ریه 8406024 کوهسنگی - ‌محتشمی17
محمد توحیدی داخلی ریه 8435635 دکترا - چهارراه
اصغر رضایی داخلی ریه 7623800 فلسطین‌18 -
مهدی کشمیری داخلی ریه 8599594 چمران - ‌3راه‌جم‌
سیدجواد قریشی داخلی ریه 8670472 وکیل آباد - ‌7تیر1
داود عطاران‌ داخلی ریه 8440303 محتشمی -
هاشم‌ مهدیزاده‌ داخلی قلب 8410870 دانشگاه‌ - بعد چهارراه دکترا
جواد منصوری داخلی قلب 2252210 م‌شهدا - ساختمان‌66
سیدحسن‌ هاشمیان‌ داخلی قلب 8591440 ابن‌سینا -
حمید ولی زاده مقدم‌ داخلی قلب 7277837 مطهری44-42 -
یوسف‌ اخوین‌ داخلی قلب 7686878 سجاد - چ‌ بزرگمهر
محمد تفرشی داخلی قلب 7682107 سجاد - چ‌بزرگمهر
زهرا جهان‌ آرا داخلی قلب 8542583 سردادور - ک‌ارض‌اقدس‌
جواد رضایی داخلی قلب 6058660 زیباشهر3 -
مهدی عمادزاده‌ داخلی قلب 8418979 احمدآباد - ‌قائم‌
علیرضا عطاری داخلی قلب 6054067 آزادشهر - امامت‌9
علیرضا عطاری داخلی قلب 8414884 ابن‌سینا - ساختمان‌207
خسرو نوربخش‌ داخلی گوارش 8421200 احمدآباد - نبش‌عارف‌
حسن‌ وثوقی نیا داخلی گوارش 8439219 کلاهدوز -
کاظم‌ امینی داخلی گوارش 8540212 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌ داخلی گوارش 8594784 ‌چمران - ‌3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
سعید یزدچیان‌ داخلی گوارش 8414005 دانشگاه‌ - قبل‌م‌ تقیآباد
احمد خسروی داخلی گوارش 8407406 احمدآباد - ‌محتشمی
داود شریفی داخلی گوارش 8424295 احمدآباد - اول‌پرستار
حسن‌ سعادت‌ نیا داخلی گوارش 8425221 احمدآباد - خ‌عارف‌5
شهین‌ سعادتیان‌ داخلی گوارش 8422305 احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
احمد صفاری داخلی گوارش 8423935 پرستار1 -
  فرقانی داخلی گوارش 7271209 ابوطالب‌ - قبل‌م‌ عبدالمطلب
مسیح‌ نقیبی داخلی کلیه 8593930 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
عطااله‌ بهروز اقدم‌ داخلی کلیه 8420754 احمدآباد - ‌ عارف‌
محمدرضا هاتف‌ داخلی روماتولوژی 8511144 دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
مسعود ثقفی خادم‌ داخلی روماتولوژی 8424695 احمدآباد - خ‌محتشمی
ژاله‌ شریعتی داخلی روماتولوژی 8402676 احمدآباد - عارف‌2
منوچهر لاری(محمدزاده‌) داخلی خون 8434319 احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمود جعفرزاده‌ جراح پلاستیک 8431166 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی