ANCA  
این آنتی بادی در 95%موارد Wegener"s granulomatosis دیده می شوداین آنتی بادی دو تیپ دارد eANCA    که برضد الاستاز I  است و pANCA که بر ضد میلوپراکسیداز است .تست اولی در موارد بیماری non-granulomatous small vessel vasculitis  مثبت می شود .