تومورمارکرهاCA:

تومور مارکرها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
CA15-3 : استفاده از این تومورمارکر صرفا جهت کشف عود کانسر پستان پیش از بروز علائم و نیز مانیتورینگ پاسخ به درمان است.
CA19-9 : جهت تعیین امکان رزکسیون کانسر پانکراس قبل از عمل جراحی به کار میرود.در تشخیص عود زودرس بعضی از کانسرها نیز مفید است.
CA125 : این تومورمارکر در کانسر تخمدان ،قاعدگی ، بعضی از لمفوم ها ، بارداری و پریتونیت افزایش می یابد.
CA27-29 : شبیه CA15-3 است.
CA50 , CA72-4, CA549 این تومورمارکرها کاربرد کمتری دارند.
روش اندازه گیری این تومورمارکرها CLIA ، الایزا و IRMA می باشد و آزمایش بر روی سرم انجام میشود.