Ceruloplasmin:

گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 160-120 هزار دالتون است که توسط کبد ساخته میشود .پروتئین اصلی حامل مس در سرم انسان است و معمولا با مس درخواست میشود.افزایش سرولوپلاسمین ممکن است باعث سبز رنگ شدن پلاسما شود.
موارد افزایش : بارداری - مصرف استروژن - تیروتوکسیکوز - سیروز - کانسر و ...
موارد کاهش : بیماری ویلسون - سوء جذب و سوء تغذیه - نقص ارثی و ...
روش اندازه گیری سرولوپلاسمین SRID می باشد.