Bence jones protein :

پروتئین های بنس جونز میتوانند بصورت دایمرهای متصل دی سولفید و یا بصورت تک زنجیره ای دایمرهای غیر کووالان و یا از هر دو نوع ظاهر شوند.مهمترین کاربرد اندازه گیری این پروتئین کشف گاموپاتی های مختلف می باشد.ساده ترین راه تشخیص پروتئین بنس جونز استفاده از روش حرارتی است.ولی این روش قابل اعتماد نبوده و در 20 درصد موارد نتایج مثبت کاذب نشان میدهد.بهتر است با سایر روشها مثل الکتروفورز ، ایمونوالکتروفورز و الکتروفورز ادرار تائید شود.این تست بهتر است بر روی ادرار 24 ساعته انجام شود.ولی استفاده از ادرار راندوم هم جواب میدهد.
این تست با استفاده از اسید کلریدریک نیز انجام میشود