C-Peptide:

محصول فرعی و غیر فعال تبدیل پروانسولین به انسولین فعال است .وجود آن در خون نشانه آزاد شدن انسولین اندوژن بوده و سطح سرمی آن با سطح خونی انسولین مطابقت دارد.مهمترین مورد استفاده از این تست در تشخیص هیپوگلیسمی ساختگی در اثر تجویز انسولین اگزوژن است که در این حالت سطح انسولین سرم بالا و سطح C-Peptide پائین است.
موارد افزایش : نارسائی کلیه - دیابت نوع 2- داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون و...
موارد کاهش : پانکراتکتومی - دیابت نوع 1 - هیپوگلیسمی ساختگی و...
روش اندازه گیری این تست CLIA می باشد و آزمایش بر روی سرم انجام میشود.و بیمار باید ناشتا باشد.