PCR=  Polymerase Chain Reaction

تست HIV-PCR ژن ویروس (DNA) را در خون ردیابی می‏کند. اگر شخصی آلوده شده باشد DNA ویروس ایدز در خون او وجود خواهد داشت. میزان اطمینان به دقت این تست 95% می‏باشد. بعضی منابع این آزمایش را دو هفته بعد از داشتن ارتباط خطرناک (ارتباطی که به تماس مشکوک با خون منجر شود) و بعضی دیگر 4 هفته بعد، توصیه می‏کنند. معمولا بین 5 روز تا یک هفته طول می‏کشد تا نتیجه این آزمایش دریافت شود.