نام این آزمایش از نام کاشف آن گرفته شده است. آزمایشگاه برای تأیید حضور آنتی بادی علیه بروسلا در سرم بیمار ابتدا آزمایش سریعی را (Rapid Test) روی نمونه انجام می دهد که در این کار از ماده ای به نام رزبنگال (که حاوی آنتی ژن بروسلا است) استفاده می کند. پس از مجاور کردن سرم بیمار با رزبنگال در اثر واکنش بین آنتی ژن با آنتی بادی اختصاصی آن، توده ای حاصل از این واکنش ایجاد می شود که با چشم قابل مشاهده است. به این نوع واکنش آنتی ژن وآنتی بادی بطورکلی آگلوتیناسیون گویند. اگر این تست مثبت شود برای تعیین میزان تیتر آنتی بادی باید از آزمایش تیتراسیون که به رایت لوله ای مشهور است استفاده کرد. در اینجا با استفاده از نرمال سالین، سرم را با رقتهای 20/1 و 40/1 و 80/1 و 160/1 و ... (همینطور دو برابر می شود و بسته به میزان مثبت شدن با رزبنگال ادامه می یابد) در لوله های متعدد رقیق می کنند و سپس به همه لوله ها آنتی ژن مخصوص رایت لوله ای افزوده و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه می کنند. پس از پایان زمان 24 ساعته، لوله ها را از لحاظ وجود آگلوتیناسیون بررسی می کنند. آخرین رقتی که در آن آگلوتیناسیون مشاهده شود برابر تیتر رایت بیمار است. در ایران تیتر 80/1 و بالاتر مثبت تلقی می شود اما تیترهای 20/1 و 40/1 را نیز نباید در بیماری غیر مرتبط با شغل (مشاغل مرتبط با دام) نادیده و کم اهمیت دانست.