آزمایش کومبس رایت زمانی انجام می شود که پزشک به ورود بیمار به فاز مزمن بیماری تب مالت مشکوک می شود.