اصطلاح معادل انگلیسی
جذب کردن Absorb
جنین Fetus
اصطلاح معادل انگلیسی
حافظه Memory
حاملگی Pregnancy
حرکات دودی Peristalsis
حرکت درمانی Kinesitherapy
حساسیت زدایی Desensitization
اصطلاح معادل انگلیسی
خارش Itch
خال Birthmark
خونریزی Bleeding
خونریزی Haemorrhage
خونریزی رحمی Metrorrhagia
اصطلاح معادل انگلیسی
دامپزشک Veterinarian
درد Pain
درم Derma
درماتوسیس Dermatosis
درماتولوژی Dermatology
درماتیت Dermatitis
دژنراسیون Degeneration
دفورمیتی Deformity
دکونژستانت Decongestant
دم Inspiration
دمانس، زوال عقلی Dementia
دمل Furuncle
دموگرافی Demography
دندان Dens
دندان پزشک Dentist
دندریت Dendrite
دنده Rib
دهیدراتاسیون Dehydration
دی پلژی Diplegia
دی ساکاریداز Disaccharidase
دیاستول Diastole
دیافراگم Diaphragm
دیستوشی Dystocia
اصطلاح معادل انگلیسی
رادیو تراپی Radiotherapy
رادیوگرافی Radiography
رادیولوژی Radiology
راش Rash
رال Rale
راموس Ramus
رتینا Retina
رحم Uterus
رژیم غذایی Diet
رکتوم Rectum
رگ Vessel
رگونومیک Ergonomics
روبلا Rubella
روتاویروس Rotavirus
روده Intestine
روزاسه Rosacea
روماتولوژی Rheumatology
روماتولوژیست Rgeumatologist
روماتیسم Rheumatism
روی Zinc
ریتم Rhythm
ریکتز Rickets
ریکتزیا Rickettsia
رینولوژی Rhinology
رینوویروس‌ها Rhinovirus
رینیت Rhinitis
ریه Lung
اصطلاح معادل انگلیسی
زانو Knee
زایمان Labor
زایمان Delivery
زبان Tongue
زخم Injury
زخم Wound
زرده Yolk
زردی Jaundice
زکام Coryza
زگیل Wart
زودرمیک Zoodermic
زولوژی Zoology
زونا Herpes zoster
زیست پزشکی Biomedicine
زیگوت Zygote
اصطلاح معادل انگلیسی
ژژونکتومی Jejunectomy
ژژونوم Jeunum
ژن Gene
ژن غالب Dominant gene
ژنتیک Genetic
ژنژیویت Gingivitis
ژنیتال Genital
ژیاردیا Giardia
 
اصطلاح معادل انگلیسی
سادیسم Sadism
سازش Adaptation
سازمان بهداشت جهانی WHO
ساقه مغز Brain stem
سالمونلا Salmonella
سپتی سمی septicemia
سپتی‌سمی Septicemia
سردرد Headache
سرفه Cough
سرگیجه Vertigo
سرما درمانی Cryotherapy
سرویکس Cervix
سقط خود به خودی Miscarriage
سقف دهان Palate
سقف دهان Uraniscus
سلول تخم Ovum
سم Poison
سم Venom
سندرم داون Down syndrome
سندرم روده تحریک پذیر Irritable bowel syndrome
سندروم محرومیت Withdrawal
سنکوپ Syncope
سنگ کیسه صفرا Gallstone
سه گوش Deltoid
سی پی دی Cephalopelvic disproportion
سیانوز Cyanosis
سیاهرگ Vein
سیستم ایمنی Immune system
سیفلیس Syphilis
سیکل Cycle