هــمه چـیز دربـاره ی آزمون کـارشناسی ارشـد پرستــاری!

 

   ۩  چه رشته هایی می توانند در ایـن آزمون شرکت کـنند؟

دانشجویان تـرم آخر و فــارغ التحصـیلان کارشناسی رشتـه های پرســتاری ، اتـاق عمـل و هـوشبـری مجــاز به شـرکت در ایـن آزمـون هـستند.

   ۩  منابـع ایـن آزمون را چگــونه بخوانیم؟

وزارت بهداشت و درمـان آموزش پزشکی، برای آزمـون کارشناسـی ارشد رشته های علـوم پزشـکی رفـرنس های بسیاری را معرفی کـرده است. سـؤالی که در ذهــن هـر داوطلــبی پیــش می آیـد ایـن است که آیـا خـوانــدن تـمام این درسـنـامـه ها ضــروری است؟ پاسخ، مـنـفی اسـت زیــرا خـود طـراحـان نیـز عمـراً اگر موفق شوند تمــام آنـها را در طـول یک سـال بخــواننـد!!! خوانــدن تمام منـابع مـعرفی شـده از وزارت بهداشت، گـام بسیار مفـیــدی در افـزایـش و تقـویت بار علمـی و مهارت شماست امــا الـزامـاً سـنـدی برای قــبولی در ایـن آزمـون نیـست.

بـه همین منـظــور، تصمـیم بـه معرفی حـداقـــل منابـع مفــید گرفتیـم. سعی کنـید حـتماً منابع بـه روز (حداکثـر مربـوط به 2 یا 3 سال پیـش) را بخوانید مـگر اینکه منبـع بسیــار مـعـروفی باشــد (مانـند داخلی و جراحی برونر).  یکی از بهتریــن افرادی که می توانند منبـع معرفی کنند دانـشـجویان تـرم یک کارشناسی ارشد در هر رشـته ای هسـتند. از نـظر اساتید هم استفاده کنیـد. در مجموع تصـمیم بگیریــد و انتـخاب کنیـد. در مورد چکـیـده ها هم، سعی کنیـــد آنها را در مباحث مختلـف با هــم مـقایسه کنید. در نـهـایت تا می تـوانید تسـت بزنـید امــا به صـورت تجمـعی و یکباره از کل مطلب، تـا بتــواند نتایــج واقـعی تری را به شـما ارائـــه کند.  
 پرستاری داخلی و جــراحی:  بـرونــر و سـودارث
 پرستاری مـادر و نـوزاد: هـدایـت الله صـلاح زهـی
 پرستاری کـودکــان: ویلـی‌وُنــگ
 روانـپرسـتـاری: اسدی نـوقــابی (بهداشت روان1) – محسن کوشان (بهداشـت روان2)
 پرستاری بهـداشت جامـعه: پــارک (درسنامه ی پزشکی پیشگـیری و اجتماعی) – لـکاسـتـر (پـرستـاری بهداشـت جــامـعه)
 زبـان انگلـیسـی:   
 word for TOEFL 
 Reading through interaction (۲,۳ ) 3 
 English for Student of Nursing 
 English for Student of Medicine(I) 
  زبان نیمه تخصصـی شیراز    
 سـؤالات درس زبـان به صـورت عمـومی (شـامل درک متـون و واژگـان عمـومی زبـان) در سطح انگلیـسی   upper ntermediatei (متــوسـط بـه بالا) برگـزار می شـود. لذا مـعرفی منــابع بـه معنـی انحـــصار و مـحدودیت آزمـون به این منابع نـیـست و داوطلبـان برای تـوفیـق بیشتر در آزمـون ورودی بایستــی مطالعات گسترده و مـتنـوع تـری را در زمینـه ی زبـان انگلیسی داشتـه تا به سطـح مناسبــی از احـاطه و تسلـط دســت یابــند.

  ایـن هم ضرایب هــر درس: پرستــاری داخلی و جراحی(۴) –  روان پرسـتاری (2) – پرستاری بهداشت جامــعه(۲) – بهداشت مـادران و نـوزادان(۲) – پرستـاری کـودکان(۲) – زبـان تخصصی و عمـومی(2).

   ۩  کارشناسی ارشد پرستاری چه گرایـش هـایی دارد؟

دوره ی کارشــناسی ارشد شامــل گرایش هـای آمـوزشی «پرســتاری داخلی و جراحــی» ، «پرستــاری بهداشت جامعـه» ، «پرستاری کــودکـان» ، «روانپــرسـتاری» و «مـدیریت پرسـتاری» است. از فارغ التحصیـــلان مقـاطع کارشنـاسی ارشـد و دکــترای پرستاری بیشــتر در حـوزه های آموزشی و تحقیقاتــی استقـبال می شـود. قبـولی در ارشد در مرحـله اول ارتباطی به گرایش ندارد چــون گرایش در تــرم دوم مـشخـص می شـود و هـر دانشگاهی هم سلیقه ای عمل می کنـد.

   ۩  فارغ التحـصیلان پرسـتاری، غیر از این آزمون در آزمون ارشـد کدام رشته ها می تـوانند شرکت کـنند؟

از کـارشناسی پرسـتاری می تـوان در کارشناسی ارشد 22 رشته (البته در آزمـون وزارت بهداشت) ادامه تحصیل داد که شــامل: پرســتاری – اپیـدمـیولـوژی –  آمـوزش بهـداشت – آمـار زیـستـی – رفـاه اجتمـاعی – علــوم تشریـحی – علـوم تغــذیـه – علــوم بهداشـتی در تــغذیـه – فیـزیـولوژی – کتـابـداری و اطلاع رسانی پزشـکی – مـدارک پزشـکی – مدیـریت خدمات بهداشتی درمـانی – مدیریـت تـوانبـخشی – اقتــصاد بهــداشت (با 2 گرایـش توسعـه ی بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمـان) –  نانـوتکنولوژی پزشکی – آمـوزش پزشــکی – انفـورماتیــک پـزشکی– زیست فن آوری پزشــکی – اُرگونـومـی – پرســتاری مراقبت هـای ویـژه –  پرستـاری مراقبت هـای ویـژه نــوزادان.

 رشتـه های پرستاری مراقبت های ویــژه و پرستاری مراقبت های ویـژه ی نـوزادان جـزء گرایــش های ارشد پرسـتاری نـیسـتند و آزمـون جداگانـه ای دارند امـّـــا چـنانچه دانـشجوی این دو رشـته دروس پیـش نیاز را در مقــطع قبلی نـگذرانده باشد، ناچــار به گذرانـدن آن دروس می شود! بـرای آشـنایی بـا ماهیـت این دو رشته اینجــا را کلیک کنید.

   ۩  کـدام دانشگاه های علوم پـزشـکی، دانشجـوی کارشناسی ارشد پرستاری پذیرش می کنند؟

اهــواز (6) – ایــران(12) – تبریـز (12) – تهــران (8) – شیـراز (8) – شهـید بهشـتی (10) – کرمـان (8) – گیلان (8) – مشـهد (8) – علـوم بهزیـستی (9) – بقـیـة الله (9) – اصفهــان (12). / کل پذیــرش: 110 نفــر