اصطلاح معادل انگلیسی
ماده نرم کننده Lubricant
ماری جوانا Marijuana
ماستکتومی Mastectomy
ماکروسیت Macrocyte
مالاریا Malaria
مایت mites
متابولیسم Metabolism
متادون Methadone
مترالژی Metrodynla
مثانه Bladder
مجرا Duct
مچ دست یا کارپ Wrist
مخمر Yb
مدفوع Faeces
مربوط به زیبایی Cosmetic
مرفین Morphine
مصرف خودسرانه دارو OTC
معده Stomach
مفصل Joint
مفصل سینوویال Synovial joint
مفصل شانه Shoulder
مقاربت Coitus
ملتحمه Conjunctiva
ملین laxative
مهره Vertebra
موتاسیون Mutation
موکوس Mucus
میخچه Corn
میدریاتیک Mydriatic
میزراه Urethra
اصطلاح معادل انگلیسی
نئوپلاسم Neoplasm
ناتوانی Disability
ناخن قاشقی شکل Koilonychias
ناف Umbilicus
ناقل Vector
ناهنجاری Abnormality
نزدیک بینی Moppia
نعوظ Erection
نفرولوژی Nephrology
نفرون Nephron
نفس کشیدن Breathing
نوجوانی Adolescence
نورون Neuron
نوکلئوز Nucleus
نیپل Nipple
نیستاگموس Nystagmus
نیمکره Hemisphere
اصطلاح معادل انگلیسی
وابستگی Dependence
واریسلاویروس Varicellavirus
واژن Vagina
واژینیت Vaginitis
واکس Wax
واکسن Vaccine
وتیلیگو Vitiligo
ورزش Exercise
وزن Weight
وسواس Obsession
وعده Meal
ونول Venule
ویتامین Vitamin
ویروس Virus
 
اصطلاح معادل انگلیسی
هاری Rabies
هالیتوز Halitosis
هایمن Hymen
هپاتوسل Hepatocele
هپاتوسیت Hepatocyte
هپاتوم Hepatoma
هپاتیت Hepatitis
هپاتیت A Hepatitis A
هپاتیت B Hepatit B
هپاتیت C Hepatitis C
هذیان Delusion
هرپس Herpes
هرمافرودیسم Hermaphroditism
هرنی Hernia
هستک Nucleolus
هضم Digestion
هم Heme
هماتوکریت Hematocrit
هماتوکریت Hematocrit
هماتولوژی Hematology
هماتوم Hematoma
هماتینیک Hematinic
هماچوری Haematuria
هموپاتولوژی Hemopathology
هموروئید Hemorrhoid
هموستاز Hemostasis
هموسیت Hemocyte
هموسیتوبلاست Haemocytoblast
هموسیدروزیس Hemosiderosis
هموفیل Hemophil
اصطلاح معادل انگلیسی
یائسگی ( منوپوز) Menopause