توصیه های مهم در مورد MRU

تصویر برداری از مجرای ادراری و کلیوی را اصطلاحا MRU  می نامند.

* از 6 ساعت قبل در بالغین و از 4 ساعت قبل در کودکان از خوردن مایعات و غذا خودداری نمایید.

* شب قبل از تصویر برداری مایعات فراوان بنوشید.