زوستر زبان

 زوستر زبان

یک خانم ۷۲ ساله با لکه‌های سفید روی سمت راست زبان و فلج خفیف در سمت راست صورت به اورژانس مراجعه کرد و اظهار می‌داشت که نشانه‌ها از ۴ روز پیش شروع شده است. همچنین وجود سرگیجه، گوش درد، تهوع و استفراغ را گزارش می‌کرد. سابقه‌ی دیابت ملیتوس یا بیماری های نقص ایمنی نداشت. در معاینه‌ی زبان، وزیکول‌ها و پوستول‌های متعدد روی سمت راست زبان و کام‌ نرم دیده می‌شد. آسیکلوویر داخل وریدی تجویز شد. از بین رفتن شنوایی در گوش راست ۲ روز بعد بروز کرده بود و به درمان، استروئید با دوز بالا اضافه شد. اسمیر Tzank مثبت بود و سنجش واکنش‌ زنجیر پلی‌مراز با نمونه‌های وزیکول انجام شد که وجود ویروس هرپس زوستر را تأیید کرد. وقتی هرپس زوستر در عصب فاسیال دوباره فعال می‌شود سندرم Ramsay Hunt بروز می‌نماید و سبب فلج فاسیال، گوش درد، ایجاد وزیکول به صورت توزیع درماتومی و گاهی از بین رفتن شنوایی می‌گردد. درمان به طور مشخص شامل است بر استفاده از دوز بالای آسیکلوویر. نشانه‌های بیمار به غیر از فلج فاسیال، ظرف ۵ روز از بین رفت. در پیگیری  ۴ ماه بعد، فلج باقی بود ولی عملکرد عصب صورت بهبود یافته بود.