1- جایگاه آموزش به بیمار

2- اهداف آموزش به بیمار

3- استانداردهای آموزش به بیمار

4- اموزش به عنوان یک ارتباط

5-یادگیری

6- سازماندهی برنامه آموزشی

7-انتخاب شیوه تدریس

8- ابزارهای آموزشی

9- روشهای آموزش بر پایه سطوح تکاملی

10- عوامل موثر در آموزش

11- موانع آموزش به بیمار

 12- ارزشیابی

 13- کیس ها