عوارض روانی بدنبال حوادث غیرمترقبه

حوادث غیر مترقبه ارجمله معضلات بزرگ جوامع انسانی هستند و بشر به رغم پیشرفت ههای  علمی صنعتی وفن اورانه هنوز نتوانسته است براین حوادث واثرات انها تسلط یابد. اگرچه پیشرفتهای صنعتیوعلمی در بعضی از جنبه های پیشگیرانه حوادث موثر بوده اند   اما خود نیز به ابعاد حوادث مصیبت افرین افزوده اند. هر ساله در گوشه وکنار جهان سوانح وحوادث غیر مترقبه بسیار رخ میدهد که حداقل  بخشی از انها با عوارض شدید وجانی مالی وروانی همراهند .اهمیت تخریبها واسیبهای ناشی از این وقایع  به حدی است که در سالهی اخیر توجه بسیار زیاد مراکز بین المللی را به خود  معطوفکرده است تا جایی که سازمان ملل متحد دهه     990 1   میلادی را دهه  کاهش حوادث وبلایای  نامیده بود .کشور ما نیز از دیر باز صحنه مصا یبی مهیب وناگوار بوده که بخشی از عوارض ان مربوط به پیامدها ی روانشناحتی میباشد . از دیگاه روانشنا سی حوادث غیر مترقبه را می -توان به مثابه  موقعیتهای بروز فشار رئانی فراگیر شدید  تعریف کرد . خصوصیات اصلی این حوادث  سرعت زیاد  ناگهانی وغیر مترقبه بودن میباشد .حوادث غیر مترقبه از نظر منشا تولید  شامل  حوادث انسان  ساخته و بلاهای طبیعی میباشد .مراحل یک حادثه به ترتیب شامل مقطع اضطرای مقطع انتقالی ومقطع بازسازی  که در واقع زمان بازگشت زندگی  به وضعیت بهنجار  دایمی است می باشد.

شایعترین   عوارض روانی که در هنگام  حوادث غیر مترقبه  بروز می کند    شامل اجتناب و انکار بهت عدم تحرک  افسردگی و  فقدان    هیجان - عدم ارایه رفتاریهای مستقل - تحریک پذیری و پر خاشگری و واکنش سوگ می باشد. -    

علاوه بر رفتارههای بهنجار و معقول فوق رفتارها ی دیگری وجود داردکه به ویژه در مراحل بعدی حوادث رخ میدهند  و میتوان انها را نوعی رفتارهای مرضی دانست . از انواع این رفتارها می توان به عدم فعالیت شدید وانزوا و کناره گیری اجتماعی پرخاشگری وخشم وخشونت نسبت به دیگران مشکلات زناشوییواختلافاتخانوادگی سوءمصرف مواد مخدر وروان گردان وخودکشی اشاره کردیکی از مخربترین عوارض حوادث غیرمترقبه(         )میباشد .(اختلال استرسی پساز حادثه یا ضربه)این واکنشها تجربه مجدد فاجعه ویالحظههای خاص از حادثه هستند که دوباره به ذهن خطور میکند وبا اضطراب و هراس ونیز علایم جسمی مانند طپش قلب .لرزش. وتعریق همراه هستند .میزان اثر گذاری حوادث غیر مترقبه بر بروز پیامد های روانی به عوامل مختلفی وابسته است .از این عوامل می توان به فشار زایی حادثه شدت حادثه نوع حادثهجنسیت قربانیان سن متغیرهای شخصیتی مثل ثبات شخصیت  سابقه مشکلات و اختلالات روانی شیوه های مقا بله وسازگاری با حادثه وضعیت اقتصادی -اجتماعی

عوامل فرهنگی اموزشهای قبلی درباره حوادث  وضعیت شغلی میزان بازسازی ومرمت و....اشاره نمود جهت مقابله وجلوگیری از پیامدهای روانشناختی می توان از راهبردهایی مانند گریه کردن امید  دعا وشعایر مذهبی و مراسم دیگر تلاش برای بقا وزندگی تلاش برای کسب کارایی وتسلط همیاری  گروهی با دیگران  صحبت درباره حادثه استفاده کرد.