بررسی رابطه تلاوت قران کریم بامیزان افسردگی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

یکبی از نعمتهای بسیار ارزشمند پروردگار برخورداری از سلامت تن وروان است وبهره مندی از این نعمت بی مانند در گرو رعایت موازین بهداشتی در طول زندگی میسر است.همانگونه که میدانیم اعتقادات واعمال مذهبی در پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی (افسردگی، اضطراب و...) نقش بسیار مهم وارزنده ای ایفا می کنند.یکی از مهمترین اعمال مذهبی که تاکید وسفارش بسیاری بر آن شده است تلاوت قران کریم می باشد.قران کریم به عنوان محور اصلی دین اسلام وذکر خدامحسوب شده وتلاوت وتوجه به آن مایه آرامش دلها می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که هدف آن تعیین رابطه بین تلاوت قران کریم با میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.نمونه پژوهش شامل 500 نفردانشجوی مسلمان بوده که به روش تصادفی منظم انتخاب شدند.جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به اطلاعات فردی, اطاعات مربوط به تلاوت قران , تکالیف دینی واعمال وآیین های مذهبی ,مقیاسهای حمایت اجتماعی وعزت نفس ونیز آزمون افسردگی بک استفاده شده است .نمونه پژوهش با توجه به اطلاعات مندرج در پرسشنامه به دو گروه با تلاوت قران و بدون تلاوت قران تقسیم شده وتحلیل داده ها توسط آزمونهای آماری کای دو آنالیز واریانس یک طرفه ودو طرفه وضریب همبستگی پیرسون انجام گردید.نتایج پژوهش نشان میدهد که میانگین نمره افسردگی افرادی که قران تلاوت می کنند (6/9) به صورت معنی داری کمتر از افرادی است که قران تلاوت نمی کنند .(3/13). (0001 > p). همچنین 6/75 درصد افرادی که قران تلاوت نمی کنند افسردگی خفیف تا شدید داشته اند در حالیکه در گروه با تلاوت قران این میزان 4/19 درصد بوده است.سایر یافته های پژوهش نشان میدهد که میزان تلاوت قران, تشرف به حرم مطهر امام رضا, انجام تکالیف دینی,عزت نفس, روابط اجتماعی ووضعیت مالی نیز با نمره افسردگی رابطه معنی داری داشته است( 5 0/> p ) بدین صورت که با افزایش این موارد میزان افسردگی کاهش یافته است.با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان می دهد که تلاوت قران موجب کاهش ابتلا به افسردگی می شود پژوهشگر پیشنهاد می کند که برای برخورداری از فواید جسمی وروحی- روانی آن از جمله کاهش  ورفع افسردگی تلاوت قران کریم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

منابع :

1-      نوربالا، احمد .شاددل، فرشاد " شواهد پژوهشی در مورد تاثیر اعتقادات مذهبی فرد درکاهش ابتلا به افسردگی ".فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد،سال چهارم ،شماره 13و14- صفحه 25-30

2-      موسوی، غفور "رابطه نحوه بپاداری نماز با اختلال افسردگی اساسی " پژوهش در علوم پزشکی.سال دوم. شماره 2.صفحه 109-113