پایگاه رتبه بندی وبومتریکس در اسپانیا جدیدترین رتبه بندی وب سایت دانشگاههای جهان در سال 2014 را اعلام کرد که بر اساس آن بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان برمبنای چهار شاخص اصلی رتبه بندی شدند. پایگاه رتبه بندی وبومتریکس بیش از 22000 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را برمبنای شاخص EXCELLENCE که نشان دهنده تعداد مقالاتی است که از دانشگاه در نمایه استنادی اسکوپوس از لحاظ میزان استنادات جزء 10 درصد برتر است، شاخص OPENNESS که تعداد فایل های وب سایت دانشگاه که در گوگل اسکالر نمایه شده است، شاخص PRESENCE یا همان تعداد صفحات ایندکس شده از وب سایت دانشگاه در گوگل و شاخص IMPACT که نشان دهنده تعداد External Back links  و Referring Domain  وب سایت  دانشگاه است، رتبه بندی شده اند. نتایج این رتبه بندی هر 6 ماه یکبار منتشر می شود و گزارش آخر به نام گزارش ژانویه 2014 منتشر شده است. 
در میان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صعود 449 پله ای از رتبه 1807 به رتبه 1358 جهانی و از رتبه پنجم به رتبه چهارم در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارتقاء یافته و توانسته است از رتبه 16 به رتبه 10 در کل دانشگاههای کشور (شامل دانشگاههای وزارت بهداشت ودانشگاههای وزارت علوم  و ...) صعود کند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان شمالی، گناباد، اهواز، ارتش، بوشهر، لرستان، زاهدان، قم، همدان، مشهد و شیراز نسبت به رتبه بندی قبلی، رشد بالای 25% را به دست آورده‌اند.
 

جدول رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های علوم پزشکی ایران

ردیف

نام دانشگاه

رتبه جهانی

رتبه کشور

PRESENCE

IMPACT

OPENNESS

EXCELLENCE

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

615

2

714

1127

466

552

2

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1184

6

781

2389

704

1418

3

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1259

8

1086

3163

334

1288

4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1358

10

1057

2539

784

1642

5

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

1461

13

1388

3278

1475

1052

6

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1883

17

3804

3892

1120

1500

7

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2859

27

5040

5589

2180

1984

8

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2926

28

1185

5391

3126

3010

9

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3105

32

3115

5533

2540

2728

10

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3253

35

1599

6073

4952

2646

11

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3645

41

3588

7254

5411

2010

12

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3805

43

3308

7502

4886

2246

13

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3995

45

6130

6128

2776

3133

14

دانشگاه علوم پزشکی همدان

4017

47

2722

6229

2864

3898

15

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4212

49

3279

7216

8956

2246

16

دانشگاه علوم پزشکی یزد

4286

52

5494

5272

1911

4491

17

دانشگاه علوم پزشکی اراک

4288

53

3575

5544

11445

2728

18

دانشگاه علوم پزشکی قم

4346

55

2436

5089

3253

5155

19

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4404

56

4799

6470

4126

3412

20

دانشگاه علوم پزشکی بابل

4436

57

1707

7550

8329

2938

21

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

4483

58

3976

5499

4733

4128

22

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5081

66

5902

9289

3114

2779

23

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5305

70

6302

6520

2999

4491

24

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

5429

71

4287

6690

4766

4491

25

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

5476

72

2177

10544

5150

3010

26

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

5635

73

2675

7177

3892

5155

27

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

5713

76

4223

6769

3481

5155

28

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

6010

77

4278

7613

2869

5155

29

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

6016

78

3783

8148

7297

3898

30

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

6118

79

3823

7685

3415

5155

31

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

6208

82

7027

8179

7324

3412

32

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6251

83

6207

7016

3536

5155

33

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

6628

86

3209

8911

6187

4491

34

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

6796

87

3223

8833

9073

4128

35

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

6802

88

4590

8159

7502

4491

36

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

7350

92

4673

9218

4504

5155

37

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

8023

104

6705

8463

7770

5155

38

دانشگاه پزشکی خراسان شمالی

8308

113

5094

10357

5557

5155

39

دانشگاه علوم پزشکی فسا

8417

116

7507

8872

7786

5155

40

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

8470

119

4555

10308

7165

5155

41

دانشگاه آزاد تهران پزشکی

9353

128

12285

8784

7728

5155

42

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

9601

134

6628

11332

8134

5155

43

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

10114

143

9528

10740

9037

5155

44

دانشگاه علوم پزشکی زابل

10269

147

7110

12154

8646

5155

45

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

12492

204

9343

13824

12574

5155

46

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

14159

255

10856

16262

11596

5155