مرحله یک

کلیه اقداماتی جراحی صغیر که در بخش انجام میشود به روش ذیل در HIS‌ثبت شود.

در صورتیکه اقدامی دیگر در بخش انجام میشود و در لیست نیست به همین روش قابل ثبت میباشد.

 

کد جراحی صغیر در بخش

توضیح

تراکوسنتز سوزن زدن برای اسپیراسیون

S320-00

 

بیوپسی کبد

S470-00

 

بیوپسی کلیه

S502-00

 

سونداژ

S536-70

 

شستشوی مثانه ساده -لاواژ

S517-00

 

گذاشتن CVP

S364-89

 

گذاشتن چست تیوپ Chest tube-لوله تراکئوستومی

S320-20

 

گذاشتن پیس میکر موقت

S332-10

 

تعبیه کاتتر دابل لومن

S364-88

 

تزریق خون یا محصولات خونی غیر مستقیم

S364-30

 

آسپیراسیون مغز استخوان

S850-95

 

بیوپسی مغز استخوان

S851-02

 

کشیدن مایع اسیت

S490-80

 

کات دان بیمار

S364-90

S364-91

سن کمتر از دوسال

سن بالاتر از دوسال

تخلیه هماتوم داخل  مفصل

S611-50

 

انجام LP مایع نخاع

S622-70

 

بیوپسی پستان در بیماران سرپایی

S191-00

 

کاتتر نافی

S365-10

 

گچ گیری

طبق کد کتاب تعرفه باید وارد

شود چون انواع مختلف دارد

انتوباسیون بیمار-کارگذاری لوله تراشه

S315-00

 

اسپیراسیون ابسه – هماتوم – کیست

S101-60

 

تعویض خون نوزادان

S364-50

 

تعویض خون غیر  نوزادان

S364-55

 

تزریق رویال

S622-78

 

کارگذاری کاترر پمپ انفوزیون وریدی

 S364-95

 

کاتتریزاسیون شریانی نافی در نوزاد برای تشخیص یا درمان

S366-60

 

کنترل خون ریزی بینی

S309-01

 

کنترل خون ریزی خلفی بینی 

S309-05

 

تراکئوستومی

S316-00

 

نمونه برداری اندومتر

S581-00

 

کارگذاری یا تعویض مولد پیام ساز

S332-12

 

درناژ ابسه – کیست – هماتوم ساده

S408-00

 

 روش ثبت :

1-     انتخاب نام بیمار

2-     انتخاب ایکن  ثبت عمل جراحی بیمار

3-     انتخاب درخواست  ثبت عمل جراحی

4-     وارد کردن کد جراحی بصورت مثلا 320-00 و کلیک دکمه اینتر صفحه کلید

5-     انتخاب کد بعد از جستجو و کلیک چک مارک سبز

6-     در صفحه باز شدن اطلاعات تکمیل میشود (نام پزشک – با توجه به اینکه این اعمال اگر در بخش انجام شود بیهوشی ندارند باید نوع بدون بیهوشی یا بی حسی انتخاب شود ) و سپس اطلاعات ذخیره شود

7-     سپس از ایکن شرح عمل برای بیمار شرح عمل چاپ میشود .

8-     لوازم مصرفی  مصرف شده برای بیمار نیز یا در همین صفحه شرح عمل یا از قسمت ثبت داروو لوازم مصرفی بخش ثبت میشود.

 

9-     

10-