بازسازی به همت سرپرستار محترم بخش.ریییس بخش. خیرین عزیز و پشتیبانی دفتر پرستاری و شکیبایی پرسنل بخش انجام شد