قند خون غیر ناشتا B.S Blood Suger

نام آزمایش

تست قند خون غیر ناشتا 

نام انگلیسی تست

Blood Sugar

مخفف انگلیسی تست

BS

نام فارسی تست

تست قند خون ناشتا 

نوع نمونه

نمونه خون گرفته شده از رگ وریدی بازو یا قطره خون گرفته شده از نوک انگشت ، پلاسما یا سرم

علت درخواست تست

جهت سنجش میزان گلوکز خون درمحدوده نرمال غیر ناشتا ، جهت سنجش قند خون بالا( هایپر گلیسمی)، قندخون پائین ( هیپو گلیسمی)، دیابت

توضیح راجع به تست

این تست میزان گلوکز در خون یا ادرار را اندازه گیری است. گلوکز منبع اصلی انرژی برای سلولهای بدن و تنها منبع انرژی برای مغز و سیستم عصبی است. سطح  گلوکز در خون باید به طورنسبتا ثابت حفظ شود. وذخیره ثابتی از گلوکزبه طور پیوسته در دسترس سلولهای بدن قرار گیرد.