میکروآلبومین Urine M.Alb(R) Urine Micro Albumin (Random)

* نام آزمایش:

Micro Albumin

* نام‌های دیگر آزمایش:

Micalb, Malb

* آزمایش‌های مرتبط:

Creatinine, Hb A1C, Glucose

* چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

جهت بررسی صدمات وارده، به کلیه در افراد دیابتی یا افرادی که دارای فشار خون بالا هستند درخواست می‌شود.

* نمونۀ مورد نیاز:

نمونه ادرار یا ادرار 24 ساعته

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:

آمادگی خاصی احتیاج ندارد.

* دانستنی‌های بیشتر:

میکروآلبومین واژه‌ای است که به مقادیر خیلی کم پروتئین آلبومین موجود در ادرار گفته می‌شود. این آزمایش نشانگر خوبی است و جهت تشخیص زودرس صدمات کلیه که ناشی از دیابت یا فشار خون بالا می‌باشد استفاده می‌شود.

دو مکانیسم طبیعی برای جلوگیری از دفع پروتئین از طریق کلیه‌ها وجود دارد:
 1ـ مکانیسم گلومرولی است که با تشکیل سدی مانع از عبور پروتئین‌های بزرگ می‌شود. 2ـ مکانیسم توبولی ‌است که مسئول باز جذب پروتئین‌های کوچک رد شده از سد گلومرولی می‌باشد. هر کدام از این مکانیسم‌ها که به دلایل مختلفی به درستی عمل نکنند باعث دفع پروتئین در ادرار می‌شوند. آلبومین یکی از اولین پروتئین‌هایی است که در ادرار قابل تشخیص است و این به خاطر مقدار زیاد آلبومین موجود در خون است. وجود این پروتئین در خون یک پیش آگهی جهت صدمات کلیوی یا مشکلات قلبی- عروقی در آینده می‌باشد.

* مقادیر طبیعی:

 

توضیحات

محدوده طبیعی

آزمایش

نمونه ادرار

mg/l 0 تا 20

Micro Albumin