اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشکی
بخش اول : اصطلاحات مربوط به استخوان ها و عضلات
اصطلاحات مربوط به سطح وعمق بدن
Internal
قسمت داخلی بدن یا سطح داخلی خود بدن
External
سطح خارجی بدن
Deep
عمق ، قسمتی که خیلی پایین تر و دورترازسطح قرار گرفته باشد
Superficial
سطحی ، قسمتی که نزدیک سطح قرارگرفته باشد
Parietal
جداری
Cavum /cavity
حفره یا فضای توخالی
Thoracic cavity
حفره سینه ای
Abdominal cavity
حفره شکمی ، شکم
Pelvic cavity
حفره لگنی
Flank
پهلو
Mediastinum
میان سینه
مناطق و ربع های شکمی
Right upper quadrant
RUQ
ربع فوقانی راست
Left upper quadrant
LUQ
ربع فوقانی چپ
Right lower quadrant
RLQ
ربع تحتانی راست
Left lower quadrant
LLQ
ربع تحتانی چپ
وجوه و مناظر سمتی
Medial
مربوط به وسط وخط وسط بدن
Superior
قرارگرفته در بالا ، یا بطرف بالا
Inferior
قرارگرفته در پایین، یا بطرف پایین
Anterior
قسمت قدامی(ante ) سطح بدن
Posterior
قسمت خلفی یا پشت(Post) سطح بدن
Distal
دورتزاز ازمرکز یا ریشه یک عضو
Proximal
نزدیک تر به مرکز یا ریشه یک عضو
Lateral
مربوط به قسمت یا بخشی از بدن که دورترازخط وسط واقع است
اصطلاحات معاینه بدنی
Inspection
مشاهده
Palpation
لمس
Auscultation
سمع
Percussion
دق
اصطلاحات تشخیص بیماری
Acute
حاد
Chronic
مزمن
Prognosis
پیش آگهی
Sign
علامت،پدیده و اتفاق قابل مشاهده که حالت یک بیماری را می رساند
Symptom
نشانه
Congenital
مادرزادی
Trauma
تروما ،ضربه و یا زخم
 
Skull
جمجمه
Os /oste/octeo /ossa
همگی به مفهوم استخوان می باشند
Articulation/joint
مفصل
Cartilage
غضروف
Ligament
رباط
اصطلاحات مر بوط به استخوان ها
Frontal
استخوان پیشانی
Occipital
استخوان پس سری
Parietal
استخوان آهیانه
Temporal
استخوان گیج گاهی
Sphenoid
استخوان شب پره
Ethmoid
استخوان اتنویید (استخوان پرویزنی یا غربال)
Facial
استخوان های مربوط به صورت
Nasal
استخوان بینی
Septum
سپتوم ، دیواره بینی
Zygomatic
استخوان گونه
Palatine
استخوان کام
Maxilla
استخوان فک بالا
Mandible
استخوان فک پایین
Vertebra
مهره
Clavicle
استخوان ترقوه
Scapula
استخوان کتف
Humerus
استخوان بازو
Radius
استخوان رادیوس یا زند زبرین
Ulna
استخوان زند زیرین
Carpal
استخوان های مچ که 8 عدد می باشند
Metacarpal
5 استخوان نزدیک به مچ در هر دست
Phalanges
استخوان های انگشتان
Sternum
جناغ ، استرنوم
Ziphoid
زایده گزیفویید که در انتهای تحتانی جناغ است
Pelvis
استخوان لگن
Femur
استخوان ران
Patella
کشکک
Tibia
استخوان درشت نی
Fibula
استخوان نازک نی
Tarsal
استخوان های مچ پا که 7 عدد می باشند
Calcaneus
استخوان پاشنه پا ، بزرگترین استخوان مچ پا
اصطلاحات مربوط به بیماری ها و درمان بیماریهای استخوانی و عضلات
Crepitation
صدای خش خش در محل شکستگی استخوان
Dwarfism
قد کوتاهی
Fracture
شکستگی
Osteoma
تومور استخوانی ،oste بمعنی استخوان و oma یعنی تومور
Osteoporosis
پوکی استخوان
Osteotomy
بریدن و سوراخ کردن وبرداشتن قسمتی از استخوان،otomy بمعنی برش دادن ویا بریدن
Amputation
قطع عضو
Ablation
قطع استخوان
Reduction
جا انداختن
Muscle
عضله ، my و myo نیز به مفهوم عضله می شود
Agonists
عضلات مجری حرکات اولیه
Antagonists
عضلات مخالف آگونیست
Asthenia
عدم قدرت عضله
Cramp
انقباض عضلانی ممتد و دردناک
Spasm
انقباض شدید و ناگهانی عضله
Myalgia
درد عضله. My یعنی عضله و algia یعنی درد
Tonic spasm
انقباض طولانی شدید
Hemiplegia
فلج نیمه بدن ( راست یا چپ )
Paraplegia
فلج اندامهای تحتانی بدن
Atrophy
عدم رشد عضله .trophy به معنی رشد و A یعنی مخالف یا ضد
Myoectomy
برش دادن به عضله
Traction
کشش عضله انقباض یافته

/ 0 نظر / 71 بازدید