حقوق گیرنده خدمت

حقوق گیرنده خدمت

♦️حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران مورد تاکید اعتباربخشی است که در قالب روش اجرایی طراحی و اجرا می شود.

♦️معرفی بیماران به همراه مشخصات بیماری انها در محل های عمومی  و بر بالین او خلاف اصول محرمانگی است.

♦️قید نام پرستار و پزشک در تابلوی روی سر بیمار مورد تاکید اعتباربخشی است.

♦️بیمارستانها بر اساس خط مشی روشی معین بایستی گروههای اسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر را شناسایی و حمایت نماید.. کودکان. مادران باردار، افراد سالمند .ناتوان ، معلول ذهنی و جسمی و بیماران روانی و افراد مجهول الهویه  از جمله این گروه ها است.

♦️همراهان بیماران. بایستی با شیوه های محترمانه و با استفاده از امکانات رفاهی مورد اشاره در استانداردهای محور تامین و تسهیلات اقامتی و حقوق گیرنده خدمت پذیرایی شوند. همراهان بیمار از نظر روحی و عاطفی به واسطه بیماری عزیزشان و حضور در محیط درمانی و تنش های روحی نیازمند مراقبت عاطفی و حمایت رفاهی از سوی بیمارستان و کارکنان هستند.

♦️معمولا خوش نامی بیمارستانها از نگاه همراهان در جامعه تعریف و تبیین میشود. لذا توجه به نیازهای انها ضمن تحقق هدف مشتری مداری موجب بازتاب رضایتمندی در سطح جامعه خواهد شد.

♦️توجه به ارزشهای اسلامی و انسانی در خصوص بیمارانی که مراحل پایانی زندگی خود را می گذرانند از موارد حقوق بیماران و خانواده انهاست.

♦️بیمارستان ضمن ایجاد محیطی مناسب شرایط حضور خانواده بیماران در حال احتتضار را فراهم و مراقبت مینماید که سایر بیماران ازاین وضعیت کمترین تالم روحی را داشته باشند و استقرار بیماران در حال احتضار و بشدت بدحال را به نحوی مدیریت می نماید که ضمن اسایش این دسته از بیماران مجاورت دایم با سایر بیماران صورت نپذیرد.

/ 4 نظر / 91 بازدید