ازمایشات مهم- ایمنوگلوبولین ها

  Serum IgE Serum IgE

ایمنوگلوبولین ها (IgG ,IgA ,IgM,IgE )

توصیف : ایمنوگلوبولین ها آنتی بادی های سرم هستند که توسط پلاسماسل ها تولید می شوند و جزء مهم پاسخ ایمنی همورال می باشند . اندازه گیری ایزوتایپ های مختلف ایمنوگلوبولین های سرم (igG ,IgA ,IgM,IgE ) ممکن است در انواع نقص ایمنی ، عفونت ها ، آلرژیک و بیمارهای لنفوپرولیفراتیو مفید باشند .

روش : ایمنوگلوبولین های سرم به طور رایج به وسیله روش های ایمونولوژیک مخصوص مثل ELISA اندازه گیری می شوند .

مقادیر طبیعی : غلظت ها ممکن است بر حسب آزمایشگاه و روش های مخصوص که استفاده می شود مختصر تفاوتی داشته باشد . اما در کل مقادیر نرمال ایمنوگلوبولین های سرم در بزرگسالان سالم به این ترتیب می باشد .

550-1900 mg/dl :  IgG

IgM: 50-150 mg/dl

IgA: 60-350 mg/dl

IgE به طور معمول به مقادیر خیلی کمتری وجود دارد .

غلظت ایمنوگلوبولین های سرم به میزان رشد ، ژنتیک و فاکتورهای محیطی بستگی دارد و در این بیان آنچه از همه مهمتر است سن می باشد .

IgE : به خاطر غلظت خیلی کم IgE در افراد نرمال( که ممکن است غلظت سرمی اصلاً IgE قابل اندازه گیری نباشد ) در روش های متداول سنجش به آن اهمیتی نمی دهند .

غلظت IgE سرم مرتبط با وضعیت آلرژیک از قبیل رینیت آلرژیک ، آسم، بیماری آتوپیک پوست ، شوک آنافیلاکسی و بعضی از آلودگی های انگلی افزایش پیدا می کند. به هر حال تعیین IgE ویژه برای آنتی ژن مخصوص در ارزیابی بیماران با بیماری آلرژیک نسبت به اندازه گیری IgE کل از اهمیت بیشتری برخوردار است .
آنتی ژن ویژه IgE ( Antigen-specific  )  با تست های In vivo  مثل تست خراش پوستی که برای آلرژن ها به طور ویژه استفاده می شود ، و یا به وسیله روش in vitro  مثل تست radioallergosorbent  مشخص گردد .

 

/ 0 نظر / 53 بازدید