اصطلاح انواع بیماریها به انگلیسی.


اصطلاح انواع بیماریها به انگلیسی.
headache سردرد
.
backache پشت درد
.
amnesiaبیماری فراموشی
.
anemiaکم خونی
.
bloodshed خونریزی
.
brain sicknessنقص عقل
.
bladder stone سنگ مثانه
.
cancer سرطان
.
tooth ache دندان درد
.
chicken pox آبله مرغان
.
Sore Throat گلو درد
.
constipate یبوست
.
depressionافسردگی
.
ear ache گوش درد
.
eye soreچشم درد
.
fluآنفلو آنزا
.
fever تب
.
heart ache قلب درد
.
heat stroke گرما زدگی
.
hypertension فشار خون
.
hysteria تشنج عصبی
.
infectionعفونت
.
leprosy جذام
.
madnessجنون
.
plagueطاعون
.
measlesسرخک
.
cataract آب مروارید
.
vomiting تهوع
.
Blind کور
.
Dumb لال
.
Cripple چلاق
.
Paralysis فلج بودن
.
Paralytic فلج
.
Paralyzed
.
Flue آنفلانزا
.
Catch a cold سرما خوردن
.
Strep throat گلو درد میکروبی
.
Diarrehoea اسهال
.
Hangover سرگیجه
.
Nausea تهوع
.
Vomit استفراغ
.
Puke
.
Cancer سرطان
.
Asthma آسم
.
Plague طاعون
.
Cholera وبا
.
Chicken pox آبله مرغان
.
Twist پیچ خوردگی
.
Bruise کبود
.
Inflammation تورم
.
Swelling
.
Swallow متورم
.
 Wounded زخمی
.
 Injured مجروح
.
Burn سوختگی
.
Cut بریدگی
.
Fracture شکستگی
.
Bloodshed خونریزی
.
Stutter لکنت
.
Stammer
.
Retarded عقب افتاده
.
Nose bleed خون دماغ
.
Tremor رعشه
.
Amputation قطع عضو
.
Faint غش کردن
.
Collapse
.
Unconsciouse بیهوش
.
Wart زگیل
.
Blood clot لخته شدن خون
.
Ear wax blockage جرم گرفتگی گوش
.
Food poisoning مسمومیت غذایی
.
Measles سرخک
.
Polio فلج اطفال
.
Typhoid حصبه
.
Arthritis آرتروز
.
Alzheimer آلزایمر
.
Osteoporosis پوکی استخوان
.
Leprosy جذام
.
Rabies هاری
.
Gout نقرس
.
Epilepsy سرع
.
Tuberculosis سل
.
Gonorrhea سوزاک
.
Blister تاول
.
Dislocate در رفتگی استخوان
.
Sprain رگ به رگ شدن
.
Pins and needles سر شدن
.
Tetanus کزاز
.
Lockjaw
.
Viral pneumonia ذات الریه ویروسی
.
Mumps اوریون
.
Obesity مرض چاقی
.
Fungal infection عفونت قارچی
.
Gastric ulcer زخم معده
.
Gastritis ورم معده
.
Malnutrtion سو تغذیه
.
Rheumatism روماتیسم
.
Haemorrhage خونریزی داخلی
.
Delirume هذیان
.
Constipation یبوست
.
Meningitis مننژیت
.
Wen دمل
.
Tumor تومور
.
Brain death مرگ مغزی
.
Bunged up nose بینی گرفته
.
Blocked nose
.
Runny nose آبریزش بینی
.
Choke خفه شدن بر اثر پریدن غذا در گلو
.
Benign خوش خیم
.
Malignant بد خیم
.
Diphtheria دیفتری
.
Diabets دیابت
.
Bloat نفخ
.
Sexually transmitted diseas بیماری مقاربتی
.
Premature زودرس، نارس
.
Eczema اگزما
.
Disinfectant
.
Relaps وخیم شدن، بدتر شدن
.
Recover بهبود یافتن
.
Convalescence دوره نقاهت
.
Infectious مسری
.
Convulsion تشنج
.
To have tendency to a disesae زمینه یک بیماری را داشتن
.
Acute حاد
.
Heart condition عارضه قلبی
.
Jaundice یرقان
.
Hemophilia هموفیلی
.
Hepatitis هپاتیت
.
Rickets راشیتیزم
.
Whooping cough سیاه سرفه
.
Anemia کم خونی
.
Cataract آب مروارید
.
Dysentery اسهال خونی
.
Case history سابقه بیماری
.
Bile زرداب
.
Spasm گرفتگی عضلانی
.
Hypothermia سرمازدگی
.
Gripes دل پیچه


/ 0 نظر / 88 بازدید