ازمایشات مهم - گلوبولین Globulin

گلوبولین Globulin Globulin

هدف اصلی:

پیدا کردن آنتی بادی هایی که ممکن است به سطح گلبول قرمز متصل شده اند و سبب تخریب زودتر از موعد گلبول های قرمز (همولیز) می شود.

نام دیگر تست آنتی گلوبولین می باشد و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود.

 جهت انجام تست به 4-7 ml خون EDTA دار نیاز است.

 تست مستقیم جهت پیدا کردن آنتی بادی هایی است که در حال حاضر متصل به غشای گلبول قرمز هستند. بسیاری از بیماری ها و دارو ها می توانند منجر به تولید این آنتی بادی ها گردند که سبب تخریب گلبول قرمز و آنمی می گردند. در نتیجه یکی از کاربرد های تست تشخیص علت آنمی می باشد.

تست غیر مستقیم جهت پیدا کردن آنتی بادی هایی می باشد که در حال حاضر به صورت آزاد در خون در گردش هستند و بر علیه آنتی ژن های گلبول های قرمز استاندارد می باشند. از کاربرد تست تعیین این که آیا بیمار به هنگام دریافت خون واکش خواهد داد یا خیر.

نتایج:

نرمال و غیر نرمال.

اگر نتیجه نرمال باشد هیچ گونه گلوتیناسیونی دیده نمی شود و در صورتی که نتیجه غیر نرمال باشد ما شاهد آگلوتیناسیون خواهیم بود.

عوامل مثبت کننده تست:

آنمی همولیتیک اتوایمیون

لوکمی مزمن لنفوسیتی یا سایر نارسایی های لنفوپرولیفراتیو

دارو های القا کننده آنمی همو لیتیک  (quinidine, methyldopa, and procainamide)

اریتروبلاستیک فتالیس

مونو نوکلئوز عفونی

عفونت مایکوپلاسمایی

سفلیس

لوپوس اریترماتوز سیستمی یا سایر شرایط روماتولوژیک

واکنش انتقال خون

 

/ 0 نظر / 8 بازدید