داروهای مغز ، اعصاب Drugs Brain ، Nerve and Fluen

داروهای مغز ، اعصاب Drugs Brain ، Nerve and Fluen

[اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک

داروهای مغز ، اعصاب و روان به دو دسته کلی تقسیم می شوند

1 - Drugs Sedative  : ضد اضطراب و آرامبخش می باشند – معمولا دوز پایین دارند

2 - Drugs Hypnotic : خواب آور می باشند معمولا دوز بالا دارند

داروهای ضد اضظراب و خواب آور Drugs anti-anxiety and sleeping

 1 – بنزودیازپازین ها Drugs benzodiazepine

خواب آور می باشند وبعنوان ضد اضطراب در طیف وسیعی از بیماریهای اعصاب و روان استفاده می شود شاید در کنترل بیماری صرع وتشنج هم استفاده شود

1 – { Oxazepam [ Tab 10 mg ] { S – H

2 – [ Chlordiazepoxide ( Librium ) [ Tab 5 “ 10 mg

3 –[ Lorazepam ( Ativan ) [ Tab 1 “ 2 mg – Amp 2 “ 4 mg در کنترل حملات تشنج استفاده می شود

4 – [ Diazepam ( Valium ) [ Tab 2 “ 5 “ 10 mg – Supp 5 “ 10 mg – Amp 10 mg – Syr 2mg/5ml

Amp آن بخاطر جذب شدن PVC سرم بهتر است داخل سرم زده نشود – در تزریق IV هر 5mg ظرف 

 2min زده شود

5 – [ Alprazolam ( Apo-Alpraz – Xanax ) [ Tab 0.5 “ 1 mg

6 – [ Clonazepam [ Tab 1 “ 2 mg

7 – [ Midazolam ( Dormicum ) [ Amp 5 “ 10 “ 15 mg – Syr 2mg/ml

در کنترل حملات تشنج در اتاق عمل استفاده می شود

8 – [ Nitrazepam ( Mogadon ) [ Tab 5 mg در بیماری صرع استفاده می شود

9 – [ Clobazam [ Tab 10 mg  در بیماری صرع استفاده می شود

10 – [ Buspirone [ Tab 5 “ 10 mg

ضد اضطراب است – خوا آور نیست – بصورت تاخیری عمل می کند – مدت مصرف 1 هفته

11 – [ Zolpidem ( Zolpirest ) [ Tab 5 “ 10 mg

خواب آور است – ضد اضطراب نیست – کاهش تنفس ندارد

تقریبا همه بنزو دیازپین ها شل کننده عظلات هم هستند ولی Diazepam بهتر از همه است

 2 – داروهای ضد سایکوز ( ضد جنون ) Drugs Antipsychotic

برای درمان اختلالات سایکوتیک ، مانیا ( نشان دادن احساسات شدید ) و در اختلالات روانی مثل

وسواس هم استفاده می شود . ضد اضظراب هم می باشد

 1 – [  Chlorpromazine ( Largactil ) [ Tab 25 “ 100 mg – Amp 50 mg در درمان سکسه مقاوم هم

استفاده می شود

2 – [ Thioridazine ( Mellaril ) [ Tab 10 “ 25 “ 100 mg

3 – [ Perphenazine ( Fentazin ) [ Tab 2 “ 4 “ 8 mg – Amp 5 mg

4 – [ Trifluoperazine ( Eskazina – Stelazine ) [ Tab 1 “ 2 “ 5 “ 10 mg Amp 1 mg

5 –[ Haloperidol( Haldol )[ Tab 0.5 “ 2 “ 5 “ mg – Oral drop 2 mg – Amp 5 mg – Amp L.A 50 mg ]

6 – [ Fluphenazine ( Modecate ) [ Tab 1 “ 2.5 mg – Amp L.A 25 mg

7 – [ Flupenthixol ( Fluanxol ) [Tab 0.5 “ 3 mg – Amp L.A 20 mg        طولانی اثر L.A = Line Active

8 – [ Thiothixene [ Cap 5 mg

 3 – داروهای ضد افسردگی Drugs Antidepressants

الف – مهار کننده باز جذب سرتونین ( S.S.R.I.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی و تعدادی از اختلالات اضطرابی نظیر وسواس ، Panic

( وحشت داشتن )

علائم : تعریق ، لرزش دست ، تنگی وقطع نفس

1 -  Fluoxetine ( Prozac ) [ Cap 10 “ 20 mg – Syr 20mg/5ml ]

در PMS (سندروم قبل از قاعدگی ) و دردهای مزمن نیز استفاده می شود

2 – [ Citalopram [ Tab 20 “ 40 mg – Oral drop 40 mg

3 – [ Sertraline ( Zoloft – Asentra ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 mg – Cap 50 “ 100 mg

4 – [ Fluvoxamine [ Tab 50 “ 100 mg

ب – ضد افسردگی 3 حلقه ای ( T.C.A.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی تعدادی از اختلالات اضطرابی ، پیشگیری از میگرن ، دردهای نوروپاتیک

1 – [ Imipramine ( Tofranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 25 mg در درمان شب ادراری هم استفاده می شود

2 – [ Amitriptyline ( Tryptizol – Enovil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 100 mg  در پیشگیری از میگرن نیز استفاده می شوند

3 – [ Nortriptyline ( Nortrilen ) [ Tab 10 “ 25 mg  در پیشگیری از میگرن نیز استفاده می شوند

4 – [ Clomipramine ( Anafranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 75 mg  در درمان انزال زودرس نیز استفاده می شود

5 – [ Trimipramine ( Surmontil ) [ Tab 25 “ 100 mg – Oral drop 4%

6 – [ Doxepin ( Apo – Doxepin – Sinequan – Doneurin ) [ Tab 10 “ 25 mg – Cap 10 “ 25 mg

پ – مهار کننده آنزیم منو آمینو اکسیداز ( M.A.O.L.S )

موارد استفاده بصورت کلی : درمان افسردگی ، تعدادی از اختلالات اضطرابی نظیر وسواس ،  Panic

( وحشت داشتن ) و فوبیای اجتماعی ( خجالتی )

1 – [ Tranylcypromine ( Parnate ) [ Tab 10 mg

2 – [ Moclobemide ( Moclamine ) [ Tab 150 mg

ت – متفرقه Miscellaneous

1 – [ Maprotilin ( Ludiomil ) [ Tab 25 “ 75 mg

2 – [ Trazodone ( Tradin – Trazolex ) [ Tab 50 mg

3 – [ Bupropion ( Wellbutrin ) [Tab 75 “ 100 mg – Tab S.R 150 mg

Tab S.R 150 mg برای ترک سیگار استفاده می شود

 4 – داروهای ضد تشنج و سرع Drugs Anticonvulsants and epilepsy

1 - Drugs benzodiazepine بطور کلی

2 – [ Phenobarbital ( Phenotal – Luminal ) [ Tab 15 “ 60 “ 100 mg – Amp 100 “ 200 mg

بعنوان پایین آورنده بیلیروبین خون هم استفاده می شود

3 – [ Phenytoin ( Dilantin ) [ Cap 50 “ 100 mg – Susp 30mg/5ml – Amp 250 mg – Cr 1%

کرم آن در پیشگیری از Bed sore استفاده می شود

4 - ( Sodium valproate ( Orlept – Depakene

 [ Tab 200 mg – Tab S.R E.C 500 mg – Syr 200mg/5ml – Amp 100 mg – Vial 400 mg ]

5 –[ Carbamazepine(Epitol–Tegretol )[ Tab 200 mg – Tab S.R 200 “ 400 mg – Susp 100mg/5ml

در نوراپاتی دیابتیک ، درمان درد زونا و درمان درد عصب سیاتیک نیز استفاده می شود

6 – [ Gabapentin ( Gabatin – Neurontin ) [ Cap 100 “ 300 “ 400 mg

7 – [ Topiramate ( Topamax ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 “ 200 mg

8 – [ Lamotrigine ( Lamogin – Lamictal ) [ Tab 25 “ 50 “ 100 mg

 5 – داروهای سردردهای میگرنی Drugs Migraine headaches

بغیر از داروهای ضد درد نظیر ضد التهابات غیر استروئیدی مثل استامینوفن ، ضد دردهای مخدر مثل کدئین ، ترامادول داروهای زیر برای کنترل دردهای میگرنی بکار می رود

 الف – پیشگیری از میگرن Migraine Prevention

1 - [ Propranolol ( Inderal ) [ Tab 10 “ 20 “ 40 “ 80 mg – Amp 1 mg

2 - [ Verapamil ( Isoptin ) [ Tab 10 mg – Amp 5 mg

3 - [ Imipramine ( Tofranil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 mg – Amp 25 mg

4 - [ Amitriptyline ( Tryptizol – Enovil ) [ Tab 10 “ 25 “ 50 “ 100 mg

5 - [ Nortriptyline ( Nortrilen ) [ Tab 10 “ 25 mg

6 - ( Sodium valproate ( Orlept – Depakene

[ Tab 200 mg – Tab S.R E.C 500 mg – Syr 200mg/5ml – Amp 100 mg – Vial 400 mg ]

 ب – در میگرن In migraine

1 – [ Ergotamine – C ( Migrovin ) [ Tab Ergotamine 1 mg + Caffeine 100 mg مصرف قبل از سردرد

2 – [ Dihydroergotamine ( D.H.E ) [ Tab 2.5 mg – Amp 1 mg

3 – [ Sumatriptan ( Imegraz – Migrstop ) [ Tab 50 “ 100 mg – Amp 12 mg/0.5ml

داروهای 1 و 2 باهم استفاده نشود چون باعث تنگی عروق ونکروز (از بین رفتن پوست ) می شود

 6 – داروهای آلزایمر Drugs Alzheimer's

الف – داروهای آلزایمر  Drugs Alzheimer's

1 – [ Rivastigmine ( Exelon ) [ Cap 1.5 “ 3 “ 4.5 “ 6 mg  در فاز 2 آلزایمر استفاده می شود

2 – [ Galantamine ( Reminyl ) [ Tab 4 “ 8 “ 12 mg

3 – [ Donepezil ( Aricept ) [ Tab 5 “ 10 mg

4 – [ Memantine ( Ebixa ) [ Tab 5 “ 10 mg

5 – [ Pyridostigmine ( Mestinon – Regonol ) [ Tab 10 “ 60 mg

 ب – متفرقه Miscellaneous

1 –[ Tramadol( Tedamol–Tramod )[Tab 50 “ 100mg–Tab S.R 100 mg–Cap 50 mg – Amp 50 mg

2 – [ Piracetam  ( Mentafed – Nootropil ) [ Tab 800 mg – Syr 33.33%

محافظت مغز از هیپوکسی ( کاهش اکسیژن مغز )

/ 0 نظر / 221 بازدید