ازمایشات مهم- آنتی بادی ضد کاردیو لیپین Anti Cardiolipin (IgG)

آنتی بادی ضد کاردیو لیپین Anti Cardiolipin (IgG) Anti Cardiolipin (IgG)

نام آزمایش:

A.CA-G*

نام انگلیسی تست:

 (Anti Cardiolipin Ab(IgG

نامفارسی :

آنتی بادی ضد کاردیو لیپین

سایرنامها :

ACA ، ACA-IgG ، آنتی بادیهای aC1

نوعنمونه :

سرم

حجمنمونه :

1سی سی

روشتهیه :

خون وریدی

شرایطنگهداری :

پایداری نمونه در دمای اتاق تا 2روز، در یخچال تا 2هفته و در فریزر تا یک سال

شرایطنمونهگیری :

نیازی به رژیم خاص غذایی ندارد.

عواملمداخلهگر :

1- افرادی که در حال حاضر یا قبلاً به عفونتهای سفلیسی مبتلا بوده اند با آنتی بادی های نشاندار رادیواکتیوی که در رادیو ایمیونواسی یا آنتی بادی به کار رفته در روش الایزا استفاده میشود ، واکنش متقاطع می دهند . از این رو این بیماران دارای نتایج مثبت کاذب خواهند بود . 2- ظهور موقتی این آنتی بادیها در مبتلایان به عفونتها، ایدز ، التهاب ؛ بیماریهای خود ایمن یا سرطان مشاهده شده است . 3- نتایج مثبت کاذب در بیمارانی که کلرپرومازین ، پروکاین آمید ، فنی تویین (دیلانتین ) ، پنی سیلین ، هیدرالایزین و کینیدین مصرف مینمایند مشاهده شده است. 4- همولیز و لیپمیک بودن سرم در نتایج تاثیر دارد.

جواب دهی:

این آزمایش در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) مثبت است . با وجود این آنتی بادی ، شانس ابتلای به سندرم ضد فسفولیپید ( یعنی ترومبز وریدی یا شریانی ، ترومبوسیتوپنی ، سقطهای خود به خود مکرر ) بیشتر می شود. با این آزمایش احتمال ابتلای بیماران دچار SLE به عوارض فوق مشخص می گردد. بررسی علل ترومبوز نامشخص عروقی واسکولیت در بیماریهای خود ایمنی یا التهابی، مراقبت از زنان باردار با سابقه سقط جنین، در بررسی ترومبوز یا اختلالات مربوطبه نسج پیوندی و همچنین وجود بیماری روماتوئید سیستمیک بخصوص لوپوس

 

/ 0 نظر / 471 بازدید