داروهای آنتی بیوتیک Antibiotic drugs

داروهای آنتی بیوتیک      Antibiotic  drugs


[اشکال دارویی]        (اسم تجاری)           اسم ژنریک 

  1 – پنی سیلین ها   penicillin 

الف – پنی سیلین طبیعی : که به دو دسته زیر تقسیم می شوند

Pen  V -1 پنی سیلین خوراکی

Pen  G - 2 پنی سیلین تزریقی

1 – Pen  V

1 – [ Pen  V  Potassium [ Tab 500mg – Powder for oral – solution 250mg / 5ml

2 – [ pen  V  Benzathine [ Susp 200000 “ 400000 Iu

2 – Pen  G

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و عفونتهای دهان ودندان

نام

شروع اثر

طول اثر

Potassium

15 – 30 Min

3 – 4 Hour

Procaine

3 – 4  Hour

24 Hour

Benzathine

24 Hour

3 – 4 Week

 

1 – Vial Pen 6.3.3 = 600000 Ben + 300000 Pro + 300000 Pot

2 – Vial Pen 400000 Iu = 300000 Pro + 100000 Pot

3 – Vial Pen 800000 Iu = 600000 Pro + 200000Pot

4 – Vial Pen 1200000 Iu = 1200000 Ben   L.A

5 – Vial Pen 5000000 Iu = 5000000 Pot

ب – آمینو پنی سیلین ها

1 – [ Amoxicillin [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

2 – [ Ampicillin [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

3 - [ Co amoxiclav [ Tab 375 “ 625 mg – Susp 156 “ 812 mg / 5 ml

{ Clavulanic acid + Amoxicillin }

4 – { Farmentin [ Susp 228 “ 457 mg / 5 ml ]  { Clavulanic acid + Amoxicillin

موارد استفاده : عفونتهای فوقانی مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و دهان و دندان

 2 – سفالوسپورین ها  Cephalosporins

الف – نسل اول

1 – [ Cephalexin ( Keflex ) [ Cap 250 “ 500 mg – Susp 125 “ 250 mg / 5 ml

2 – [ Cefazolin ( Keflin ) [ Vial 250 “ 500 mg – Vial 1g

موارد استفاده : عفونتهای فوقانی مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و سطحی پوستی

ب – نسل دوم

1 – ( Cefaclor ( Ceclor

2 – ( Cefuroxime ( Farinat

پ – نسل سوم

1 – [ Cefixime [ Tab 200 “ 400 mg – Susp 100mg / 5ml

2 – [ Ceftriaxone ( Rocephin ) [ Vial 250 “ 500mg – Vial 1g

3 – ( Ceftazidime ( Fortum

ت – نسل چهارم

1 – [ cefepime ( Maxipime ) [ Vial 500mg “ 1g “ 2g

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، تحتانی و مجاری ادراری

 3 – ماکرولیدها   Macrolides

1 – [ Erythromycin[Tab 200“400mg – Susp200mg/5ml – Oph oint – Top gel – solution 2”4mg

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، دستگاه تناسلی بویژه خانمها ، درمان آکنه

2 – [ Azithromycin ( Zithromax ) [ Tab 250mg – Cap 250mg – Susp 100”200mg/5ml

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ، دستگاه تناسلی بویژه خانمها ، درمان آکنه

3 – [ Clarithromycin ( Klacid ) [Tab 50” 500mg – Susp 125mg/5ml

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی ، درمان عفونت اچ پیلوری

4 – آمینو گلیکوزیدها   Aminoglycoside

1 – [ Gentamicin [ Amp 20” 40” 80mg – Drop – Oph oint

2 – [ Amikacin [ Amp 100”500mg

موارد استفاده : عفونتهای مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و چشمی

3 – [ Oint Triamcinolone N.N [ Neomycin +Nystatin

4 – [ Otic Drop Polymyxin N.H [ Neomycin + Hydrocortisone

موارد استفاده : برای التهاب گوش خارجی

  5 – سولفونامیدها    Sulfonamides

1 – [ Co-trimoxazole (Bactrim) [Tab 400/80mg – Tab 100/20mg – Amp 400/80mg – Susp

2 – [ Sulfacetamide [ Eye Drop 10% “ 20%

3 - { Triple Sulfa [Vag Cream – Vag Tab] { Sulfathiazole + Sulfacetamide + Sulfabenzamide

4 - [ Silver sulfadiazine [ Top Cream 50”500mg

موارد استفاده : سوختگی ها و عفونتهای خفیف پوستی

 6 – فلوروکینولون ها    Fluoroquinolones

1 - [ Nalidixic acid ( negram ) [Tab 500mg – Susp 60ml

موارد استفاده : عفونت دستگاه گوارش کودکان و عفونت مجاری ادراری بزرگسالان

2 – [ Ciprofloxacin [ Tab 250”500mg – Vial 0.2%

توصیه : در کودکان زیر 16 سال استفاده نشود ، با لبنیات خورده نشود ، با معده خالی خورده شود

3 – [ Ofloxacin [ Tab 100”200”300mg

موارد استفاده : عفونتهای دستگاه گوارش ، مجاری ادراری و سطحی پوستی

 7 – تتراسیکلین ها  Tetracyclines

1 – [ Tetracycline [Cap 250mg – Top oint 3% - Oph oint 1%

موارد استفاده : پیشگیری و درمان عفونتهای خفیف پوستی ، درمان عفونتهای چشمی ، درمان آکنه – اطفال زیر 8 سال ممنوع

2 – [ Doxycycline [ Cap 100mg

موارد استفاده : درمان آکنه ، عفونتهای تناسلی زنان

 8 – آنتی بیوتیک متفرقه    Miscellaneous Antibiotics

1 – [ Chloramphenicol [ Eye Drop

2 – [ Metronidazole (Flagyl) [ Tab 250mg – Vag tab – Vag gel – Top gel – Vial 0.5% - Susp

3 – [ Clindamycin (Dalacin) [ Cap 150mg – Amp300mg – Vag gel – Top gel

موارد استفاده : عفونتهای باکتریال واژن ، مجاری تنفسی ، پوستی و درمان آکنه

4 – [ Nitrofurantoin (Furadantin) [ Tab 100mg – Susp 25mg/5ml

موارد استفاده : عفونت مجاری ادراری

5 – [ Nitrofurazone [ Top cream

موارد استفاده : عفونت خفیف پوستی ، درمان سوختگی

6 – [ Mupirocin [ Top oint قویترین آنتی بیوتیک در ایران

/ 0 نظر / 38 بازدید