دوره های تخصصی پرستاری

واحد آموزش سازمان نظام پرستاری کشور برگزار می کند:    دوره های تخصصی پرستاری

 

 عنوان دوره آموزشی
گروه هدف
تمامی مسئولین و مدیران
پرستاران
پزشکان و پیراپزشکان
 
 
 
پرستاران 
پرستاران 
پرستاران 
دیالیز
پرستاران 
پرستاران
 
پرستار،بهیار،کاردان وکارشناس اتاق عمل و هوشبری
 
پرستاران
CPR
پرستاران 

                                                       

/ 0 نظر / 24 بازدید