لیست مهمترین داروهایی که بدلیل شباهت دیداری (Sight Alike) یا شباهت شنیداری (Alik

 

10

Ampicillin

Amitriptyline

 

43

Lasix

Losar

11

Amp. Citicolin

Ampicillin

 

44

Levothyroxine

Lovastatin

12

Amp.penicillin

Ampicillin

 

45

Librax

Lasix

13

ASA

ACA

 

46

Lomotil

Lominalet-luminal

14

ASA children

ASA codeine

 

47

Loratadine

Lovastatine

15

Atromids

Aluminium mg s

 

48

Mebendazole

Metronidazole

16

Beclomethazone

Betamethazone

 

49

Methimazole

Metronidazole

17

Bromhexine

Bromocriptine

 

50

Myalgin

Metergin

18

Calcium gluconate

Calcium Dobesilate

 

51

Naltrexone

Naproxen

19

Carbamazepine

Carbimazole

 

52

Nitrofurazone

Nitrofurantoin

20

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

 

53

Nystatin oral

Nystatin ovul

21

Chloramphenicol

Chlorambucil

 

54

Piracetam

Piroxicam

22

Chlorpromazine

Chlorpropamide

 

55

Prazosin

Presantine

23

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

 

56

Priactin

Pancreatin

24

Clidinium C

Clindamycine

 

57

Primidone

Prednisolon

25

Clobetazole

Clotrimazole

 

58

Quinidin

Clindamycin

26

Clomiphen

Clomipramine

 

59

Salbutamol

Sorbitol

27

Clomipramine

Cholestyramine

 

60

Syrup Alminium

Syrup Mom

28

Clomipramine

Chlorpromazine

 

61

Tegretol

Tavagyl

29

Clonidine

Quinidine

 

62

Terbutaline

Tetaboline

30

Cordipin/corgard

Carnitin

 

63

Tetracosactide

Testostrone

31

De-Nol

Danol

 

64

Valium

Warfarin

32

Diazepam

Digoxine

 

65

Zarontin

Zaditen

33

Digestive

Digoxine

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

Ampicillin

Asprin

 

34

Salbutamol

Sorbitol

2

Allopurinol

Haloperidol

 

35

Folic Acid

Folinic Acid

3

Beclomethazone

Betamethazone

 

36

Diazepam

Digoxine

4

Bromhexine

Bromocriptine

 

37

Digestive

Diazepam

5

Chloramphenicol

Chlorpheniramine

 

38

Zarontin

Zaditen

6

Chloramphenical

Chlorambuclie

 

39

Terbutaline

Tetaboline

7

Clonidine

Quinidine

 

40

Naltrexone

Naproxen

8

Calcium gluconate

Calcium Dubesylate

 

41

Chlorpropamide

Chlordiazepoxide

9

Adult cold

Adult cotrimoxazole

 

42

Chlorpromazine

Chlorpropamide

10

Digestive

Digoxine

 

43

Clomiphen

Clomipramine

11

Clidinume C

Clindamycine

 

44

Clomipramine

Chlorpromazine

12

Clomipramine

Cholestyramine

 

45

Tegretol

Tavagyl

13

Amp. Citicolin

Ampicilline

 

46

Allopurinol

Amitriptyline

14

Lomotil

Lominalet-luminal

 

47

Ampicilline

Amitriptyline

15

Librax

Lasix

 

48

Adultcold

Acetaminaphen Codeine

16

ASA

ACA

 

49

Quinidin

Clindamycin

17

Methimazole

Metronidazole

 

50

Alluporinol

Alprenolol

18

Hydroguinone

Hydrocortizone

 

51

Nitrofurazon

Nitrofurantoin

19

Aminofusion

Aminophylline

 

52

Piracetam

Piroxicam

20

Valiume

Warfarine

 

53

Priactine

Pancreatin

21

Florazepam

Lorazepam

 

54

Dihydroergotoxin

Dihydroergotamin

22

Levothyroxine

Lovastatin

 

55

Nystatin oral

Nystatin ovul

23

Acetazolamide

Acetaminophen

 

56

Myalgin

Metergin

24

Dimenhydrinate

Diphenexylate

 

57

Atromids

Aluminums

25

Mebendazole

Metronidazole

 

58

Syrup Allminium

Syrup Mom

26

Isocarboxazide

Isosorbide

 

59

ASA children

ASA codeine

27

Tetracosactide

Testostrone

 

60

De-Nol

Danol

28

Carbamazepine

Carbimazole

 

61

Fosamax ­(Alend ronate )

Flomax(tamsulosin)

29

Primidone

Prednisolon

 

62

Prazosin

Presantine

30

Clobetazole

Clotrimazole

 

63

Lasix

Losar

31

Loratadine

Lovastatine

 

64

Adult cold

Aldacton

32

Hydroxyzine

Hydralazine

 

65

Cordipin/corgard

Carnitin

33

Amp.penicillin

Ampicilline

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید