توجهات پرستاری در زمینه دارو

توجهات پرستاری در زمینه دارو


1 - دانش دارویی پرستار به روز باشد

2 -  پرستار باید دارو را بر اساس توصیه کارخانه سازنده بدهد

3 – پرستار توانایی استفاده از آخرین منابع علمی روز را داشته باشد

4 – دستور دارویی خوانا باشد

5 – دستورات دارویی دارای اسم ، دوز دارو ، تعداد دفعات در روز ، راه تجویز ، تاریخ ، ساعت و امضا باشددر غیر این صورت عوارض قانونی خطا متوجه پزشک و پرستار خواهد بود

6 – به هنگام دادن دارو(دارو – مسیر – زمان – مشتری – مقدار مصرف – مستندات)

# قانون 6 Right  چک شود

7 -  پرستار از روش محاسبه دارو اطلاع دقیق داشته باشد

8 -  داروهایی مثل دیگوکسین ، انسولین ، هپارین ، اپی نفرین و نارکوتیک توسط دو پرستار محاسبه شوند

9 -  پرستار از وضعیت مدد جو اطلاع کامل داشته باشد

10 -  وسایل مربوط به دادن دارو در ترالی یا سینی مخصوص خود حمل شود

11 -  دارو دهنده باید دارو را آماده و امضا کند

12 -  قبل از دادن دارو دستها شسته شود

13 - قبل از انجام تزریقات دستکش تمیز پوشیده شود

14 – پرستار باید مهارت شناسایی محل های آناتومیک را به هنگام تزریق زیر جلدی و عضلانی را داشته باشد

15 – بعد از تزریق باید سرنگ و نیدل در سیفتی باکس انداخته شود

16پرستار باید مهارت های آموزش به بیمار را کسب کرده باشد و به کار ببندد

17 – اگر پزشک دستور داد یک دارو Hold باشد علت آن را در گزارش پرستاری قید نمایید

18 – قبل از دادن دارو برگه دارو امضا شود

 

/ 0 نظر / 50 بازدید