لیست داروهای گروه آنتی هیستامین ها Antihistamines

لیست داروهای گروه آنتی هیستامین ها         Antihistamines

ردیف     نام علمی دارو ( نام ژنریک )          

1          Antihistamine Decongestant  

2          Cetirizine Hydrochloride       

3          Chlorpheniramine Maleate     

4          Cinnarizine     

5          Clemastine Fumarate 

6          Cromolyn Sodium(Ophthalmic)        

7          Cyproheptadine Hydrochloride         

8          Dimenhydrinate         

9          Diphenhydramine      

10        Diphenhydramine Compound           

11        Fexofenadine Hydrochloride 

12        Hydroxyzine Hydrochloride  

13        Levocetirizine

14        Loratadine      

15        Naphazoline Antazoline         

16        Olopatadine Hydrochloride   

17        Promethazine 

/ 0 نظر / 28 بازدید