لیست رادیولوژی های شهر مشهد با آدرس و تلفن

   لیست  رادیولوژی های مشهد
 
نام رادیولوژی  تلفن آدرس نورایی فر دکتر 8590840 امام‌رضا ساختمان‌ اتفاق‌ مهر 8591101 دانشگاه‌16ساختمان‌999 آذریان‌ آزیتا دکتر (سونوگرافی) 8429929 احمدآباد نبش‌ بل‌ بعثت‌ مجدی دکتر 2220829 چمران‌ - ‌جنت‌ معماراصفهانی دکتر 8433946 احمدآباد ایران (دکتراسماعیل‌ زاده‌) 8417984 احمدآباد - ‌بهشت‌1 بهساز طب‌ تشخیص‌ تصویری 8400775 کلاهدوز4 ثامنیه‌ دکتر 7617759 بولوار ‌فردوسی مقابل ‌آپارتمان‌ بازرگان‌ دکتر 8541444 رازی داودی دکتر 8541524 دانشگاه‌ - ‌گلستان‌ دبیری دکتر 2252129 مدرس‌ بالای داروخانه رضا حسین‌ زاده‌ سیمین‌ دکتر(سونوگرافی) 8418399 احمدآباد مقابل‌ بیمارستان قائم رحیم‌ زاده‌ دکتر (سونوگرافی) 8439883 کلاهدوز تقاطع‌ سلمان طوسی دکتر 8417980 محتشمی1 زندی دکتر 8410321 پرستار5 شاهد (روانشناسی و رادیولوژی) 8423000 کوهسنگی - ‌اسدی صالحی دکتر 8436390 دکترا نبش‌ دانشسرا طب‌ تصویری 8427090 بولوار ‌منتظری (سیتیاسکن‌) طب‌ تصویری 8409603 بولوار منتظری صدرا 8598064 کوهسنگی - ‌اسدی4 صدری دکتر 7617181 ‌سجاد - ‌خیام‌ کیمیاوی دکتر 7689346 ‌سجاد مقابل ‌- ‌سعدی عمرانی دکتر 8542988 باهنر فرخ‌ دکتر 8428239 کوهسنگی فرشچی دکتر (سونوگرافی) 8439477 احمدآباد - ‌قائم‌

/ 0 نظر / 60 بازدید