آموزش به بیمار- امادگی در سی تی اسکن شکم

امادگی در سی تی اسکن شکم

     لطفاً به مدت 4 ساعت قبل از انجام آزمون نباید چیزی بخورید ویا بیاشامید.

-     موقع وقت دهی احتمال حاملگی خود را به مسئول پذیرش اطلاع دهید.

برای داشتن آمادگی سی تی اسکن نوع خوراکی:

زمان نوبت دهی 2 عدد آمپول (ماده حاجب) به شما داده می شود.این داروها به صورت مایع بوده وبرای رویت بهتر روده ها به کار می روند.اولین آمپول  با 200 سی سی آب مخلوط شده  ویک ونیم ساعت قبل ازشروع اسکن ، دومین بسته یک ساعت قبل از اسکن وآخرین لیوان دقیقاً قبل ازشروع اسکن نوشیده شود.

روش روتین آمادگی خوراکی برای سی تی اسکن شکم ولگن در اکثر بیمارستان های تبریز به شرح ذیل است:

دو عدد مگلومین در 6 لیوان آب مخلوط شده ولیوان اول ودوم به فاصله 10 ساعت قبل آزمون برای پر شدن روده بزرگ و4 لیوان باقیمانده به فاصله نیم ساعت قبل از سی تی اسکن هر 10 دقیقه یک لیوان ،البته لیوان آخر دقیقاً قبل از آزمون نوشیده شود.

اغلب اوقات پزشک برای شما ماده حاجب تزریقی درخواست می کند، این دارو از طریق ورید دست به شما تزریق شده و باعث رویت بهتر اعضا ی شکمی از جمله سیستم ادراری وکبد و... می شود.

بعد از اتمام آزمون شما می توانید بخش سی تی اسکن را ترک کرده وخوردن وآشامیدن معمولی خود را از سربگیرید ویا رانندگی کنید.

دربخش سی تی اسکن :

از شما تقاضا می شود که روی تخت دراز بکشید سپس تصویر برداری مخصوص از شکم ولگن شما به عمل می آید.این آزمون معمولاً 30-20 دقیقه طول می کشد وکاملاً بی درد وترجیحاً بی خطر است.

درصورت داشتن هر گونه سوال، تردید به خود راه ندهید وبا بخش سی تی اسکن درمیان بگذارید

/ 0 نظر / 39 بازدید