نحوه گرفتن نوارقلب (ECG)

 نحوه گرفتن نوارقلب (ECG)

 در نوار قلب چه مواردی مشخص می‌شود؟

·       تعداد و الگوی غیرطبیعی ضربانات قلب

·       ضخیم شدگی عضلات دیوارۀ قلب در اثر فشار خون بالا یا سایر بیماری‌ها

·        شواهد حملۀ قلبی اخیر و اثرات بر جای مانده از حملات قلبی گذشته

·        نواحی از قلب که خون‌رسانی کافی ندارند

·        شواهد اختلالات الکترولیتی در بدن

ü   محل قرارگرفتن لیدها:

دستگاه نوارقلب شامل  12 لید است : 6 لیدمخصوص اندامها و 6 لیدمخصوص سینه ای

لیدهای اندام، رنگ و کد مخصوص خود را دارد :

  1. دست راست: قرمز
  2. دست چپ: زرد
  3. پای راست: مشکی
  4. پای چپ: سبز

I.  اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دست راست و دست چپ

II.  اختلاف پتانسیل الکتریکی بین پای چپ و دست راست

III.      اختلاف پتانسیل الکتریکی بین پای چپ و دست چپ

V1: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه راست استرنوم                    

V2: در فضای بین دنده ای چهارم در لبه چپ استرنوم

V3: بین V4, V2

V4: در فضای بین دنده ای پنجم در خط مید کلاویکولار

V5: هم سطح V4 در خط مید اگزیلاری قدامی

V6  : هم سطح V4در مید اگزیلاری

 

ü    عموما سرعت کاغذ 25 میلیمتر در ثانیه است و برای مشاهده و گزارش هر چه بهتر کمپلکسها سرعت را به 50 میلیمتر در ثانیه می رسانیم.

 

روش انجام کار

1-        روش انجام کاررابرای بیمار (درحدسن) توضیح دهید.

2-        بهتر است که بیمار ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد.

3-        وسایل موردنیازراآماده کنید.

4-        دمای محیط راکنترل کنید.

5-        پوشش بیماروحریم خصوصی وی راحفظ و بیمار رادروضعیت راحت قراردهید.

6-        دستبندها رابه ژل آغشته و به دور دستها وپاهای بیمار وصل کنید.

7-        دستگاه راروشن کنیدونواررادرشش لیدمختلف بگیرید(avf ,avl, avr,III,II,I)

8-        روی سینه بیمار ،محل قرارگرفتن لیدها رابه ژل آغشته کنید.

9-        الکترودها راوصل کنید.

10- لیدها ی V1تا V6 رابگیرید.

11- ژل روی سینه بیمار رابه آرامی پاک کنید.

12- یک لیدطولانی II بگیرید.

13- دستبندها رابازکرده ومحل راتمیزکنید.

14- بیمار رادروضعیت راحت قراردهید.

15- نواررا ارزیابی کرده واشتقاقها ی مختلف راثبت کنید.

16- مراحل انجام کارومشاهدات خودراثبت کنید.


واسه اینکه محل پدال ها رو فراموش نکنید می تونید از رمز :سمقز استفاده کنید به ترتیب از پای چپ،پای راست،دست راست ،دست چپ. سبز مشکی قرمز زرد
/ 0 نظر / 92 بازدید