تست Calcium

Calcium:

کلسیم در بدن به 3 شکل دیده میشود:
1- شکل یونیزه یا آزاد که از نظر فیزیولوژیک فعال است.
2- شکل متصل به پروتئین یا غیر قابل انتشار که قسمت اعظم آن به آلبومین پلاسما باند شده است.
3- شکل مختلط که جزء نسبتا محلول متصل به کربنات ها ، سیترات ها و فسفات ها را تشکیل میدهد.
موارد افزایش : متاستازهای استخوانی ، لمفوم، مالتیپل میلوما، هیپرپاراتیروئیدی اولیه ، پروستات ، لوسمی و....
موارد کاهش : استئومالاسی ، هیپوتیروئیدی ، پانکراتیت حاد ، اواخر بارداری ، سوء جذب کلسیم و ویتامین D و...
روش اندازه گیری کلسیم O-cresolphethalein و Arsenazo می باشد.
میزان کلسیم ادرار بستگی به کلسیم غذا ، سطح هورمون پاراتورمون و پروتئین دریافتی دارد.برای اندازه گیری آن از ادرار 24 ساعته با نگهدارنده اسید کلریدریک استفاده میشود.
برای اندازه گیری کلسیم دیونیزه روش ISE به کار گرفته میشود.

/ 0 نظر / 11 بازدید