اصطلاحات پزشکی و بهداشتی (م- ی)

  اصطلاح معادل انگلیسی ماده نرم کننده Lubricant ماری جوانا Marijuana ماستکتومی Mastectomy ماکروسیت Macrocyte مالاریا Malaria مایت mites متابولیسم Metabolism متادون Methadone مترالژی Metrodynla مثانه Bladder مجرا Duct مچ دست یا کارپ Wrist مخمر Yb مدفوع Faeces مربوط به زیبایی Cosmetic مرفین Morphine مصرف خودسرانه دارو OTC معده Stomach مفصل Joint مفصل سینوویال Synovial joint مفصل شانه Shoulder مقاربت Coitus ملتحمه Conjunctiva ملین laxative مهره Vertebra موتاسیون Mutation موکوس Mucus میخچه Corn میدریاتیک Mydriatic میزراه Urethra اصطلاح معادل انگلیسی نئوپلاسم Neoplasm ناتوانی Disability ناخن قاشقی شکل Koilonychias ناف Umbilicus ناقل Vector ناهنجاری Abnormality نزدیک بینی Moppia نعوظ Erection نفرولوژی Nephrology نفرون Nephron نفس کشیدن Breathing نوجوانی Adolescence نورون Neuron نوکلئوز Nucleus نیپل Nipple نیستاگموس Nystagmus نیمکره Hemisphere اصطلاح معادل انگلیسی وابستگی Dependence واریسلاویروس Varicellavirus واژن Vagina واژینیت Vaginitis واکس Wax واکسن Vaccine وتیلیگو Vitiligo ورزش Exercise وزن Weight وسواس Obsession وعده Meal ونول Venule ویتامین Vitamin ویروس Virus   اصطلاح معادل انگلیسی هاری Rabies هالیتوز Halitosis هایمن Hymen هپاتوسل Hepatocele هپاتوسیت Hepatocyte هپاتوم Hepatoma هپاتیت Hepatitis هپاتیت A Hepatitis A هپاتیت B Hepatit B هپاتیت C Hepatitis C هذیان Delusion هرپس Herpes هرمافرودیسم Hermaphroditism هرنی Hernia هستک Nucleolus هضم Digestion هم Heme هماتوکریت Hematocrit هماتوکریت Hematocrit هماتولوژی Hematology هماتوم Hematoma هماتینیک Hematinic هماچوری Haematuria هموپاتولوژی Hemopathology هموروئید Hemorrhoid هموستاز Hemostasis هموسیت Hemocyte هموسیتوبلاست Haemocytoblast هموسیدروزیس Hemosiderosis هموفیل Hemophil اصطلاح معادل انگلیسی یائسگی ( منوپوز) Menopause

/ 0 نظر / 47 بازدید