انواع اشکال دارویی

     
انواع اشکال دارویی
 

انواع اشکال دارویی به شکل زیر می باشد

1 – قرص  (Tablet )

2 – کپسول  (Capsule )

3 – شربت  (Syrup )

4 – آمپول (Ampoule)

5 – ویال (Vial )

6 – پماد (Ointment)

7 – کرم (Cream)

8 – لوسیون (Lotion)

9 – ژل (Gel)

10 – شیاف (Suppository)

11 – قطره (Drop)

12 – پودر یا ساشه (Powder & Sachet)

13 – اسپری (Spray)

14 – سرم (Serum)

1 - انواع قرص (Tablet)

1 – قرص عادی : مثل Tab Acetaminophen

2 – قرص روکش دار : به سه دسته زیر تقسیم می شود

الف – Sugar Coated مثل Tab Thioridazine

ب – Enteric Coated مثل Tab E.C Naproxen

پ – Film Coated مثل Tab F.C Metronidazole

3 – قرص جوشان  Tablet Effervescent : مثل Tab E.F.F Vitamin C

4 – قرص زیر زبانیTablet Sublingual : مثل Tab S.B T.N.G

5 – قرص مکیدنی Tablet Lazenge : مثل Tab Althadin

6 – قرص جویدنی Tablet Chewable : مثل Tab Chew Dimethicone

7 – قرص خط دار Tablet scored : مثل Tab Acetaminophen

8 – قرص آهسته رهش Tablet Slow Release : مثل Tab S.R  Iron

9 – قرص واژینال Tablet Vaginal : مثل Tab Vag Clotrimazole

2 - انواع کپسول ( Capsule )

1 – کپسول خوراکی : مثل Cap Amoxicillin

2 – کپسول تنفسی Inhalation capsule : ای کپسول ها توسط دستگاه Spinhaler استفاده می شود

مثل inhalation cap Cromolyn Sodium

3 - شربت syrup : که در اندازه های 60mg – 100mg – 120mg موجود می باشد

 مثل Guaifenesin  Syr

4 – آمپول (Ampoule) : که به چهار طریق زیر تزریق می گردد

الف – عضلانی (IM) : مثل Amp Nandrolone Decanoate

ب – وریدی (IV) : مثل Amp Vit C & Amp Vit B12

پ – زیر جلدی (SC) : مثل Amp Insulin

ت – انفوزیون (INF) : مثل Amp Calcium Gluconate  & Amp Atracurium Besylate

5 – ویال (Vial) : مثل  Vial Penicillin  

6 – پماد (Ointment) : که به سه صورت می باشد

الف – پماد موضعی (Topical Ointment) : مثل Top Oint Betamethasone

ب – پماد چشمی (Ophtalmic Ointment) : مثل Oph Oint Tetracycline

پ – پماد مقعدی (Rectal Ointment) : مثل Rectal Oint Anti Hemorrhoid

7 – کرم (Cream) : که بیشتر در زمینه آرایشی و بهداشتی استفاده می شود

8 – لوسیون (Lotion) : درصد غلظت آن از کرم کمتر می باشد و دارای ذرات جامد معلق چربی است

9 – ژل (Gel) : به چهار صورت زیر می باشد

الف – ژل موضعی (Topical Gel) : مثل Top Gel Piroxicam

ب – ژل واژینال (Vaginal Gel) : مثل Vag Gel Clindamycin

پ – ژل چشمی (Ophtalmic Gel) : مثل Oph Gel Lipsec

ت – ژ ل دهانی (Oral Gel) : مثل Oral Gel Benzocaine   

10 – شیاف  (Suppository) : به دو صورت زیر می باشد

الف – شیاف واژینال (Vaginal Suppository) : مثل Vag Supp Miconazole

ب – شیاف مقعدی (Rectal Suppository) : مثل  Rectal Supp Diclofenac

11 – قطره (Drop) : به سه صورت زیر می باشد

الف – قطره چشمی (Eye Drop) : مثل Eye Drop Chloramphenicol

ب – قطره گوشی (Ear Drop) : مثل Ear Drop Polymixin

پ – قطره بینی: ( Nasal Drop ) مثل Nasal Drop Naphazoline

12 – پودر یا ساشه (Powder & Sachet) : مثل Powder Sorbitol & powder O.R.S

13 – اسپری (Spray) : به سه صورت زیر می باشد

الف – اسپری موضعی Topical Spray) : مثل Top Spray Lidocaine

ب – اسپری بینی (Nasal Spray) : مثل Nasal Spray Beclomethasone

پ – اسپری دهانی (Inhalation Spray) : مثل Inhalation Spray Salbutamol

14 – سرم (Serum) : در مبحث سرمها توضیح کامل داده شده است


 
 
/ 0 نظر / 72 بازدید